ยอดใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ใช้จ่ายแล้ว 3.9 พันล้านบาท

30 เม.ย. 2566 | 00:19 น.

ยอดใช้สิทธิบัตรสวัสดิกาแรห่งรัฐบัตรคนจน เผยงวดแรกมียอดใช้จ่ายแล้ว 3.9 พันล้าน กระทรวงการคลัง เตือน ผู้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นให้รีบยื่นอุทธรณ์ด่วนก่อนหมดสิทธิร่วมโครงการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินงวดแรกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ผ่านเกณฑ์งวดแรกตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. 66 ที่ผ่านมา โดยใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดกับร้านธงฟ้าราคาประหยัด

ล่าสุด น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565  ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566  (ผู้มีสิทธิฯ) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. พบว่ามีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า 3,943.26 ล้านบาทจากผู้มีสิทธิฯ จำนวนกว่า 12.16 ล้านราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ ในชุมชน จำนวน 3,632.95 ล้านบาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 252.33 ล้านบาท และวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 57.98 ล้านบาท ตามลำดับ
 

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,261,446 ราย ขอให้รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พ.ค.66 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้น โดยสามารถ ดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึง 23.00 น.ของทุกวัน หรือ

2.ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

บัตรสวัสดิการแหงรัฐบัตรคนจน

 

เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ด้วย