รมว.ธรรมนัส ประกาศพร้อมทำสงครามกับที่ดินเถื่อนเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

08 มี.ค. 2567 | 08:36 น.

“รมว.ธรรมนัส” มอบ ส.ป.ก.ทำหนังสือเข้าหารือ ปปง.เพื่อร่วมตรวจสอบบุคคล หรือกลุ่มนายทุน ทำผิดเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงิน วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ สำนักงาน ปปง.ในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยระบุว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม รวมถึงกลุ่มนายทุน ได้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดินเช่น การลักลอบขุดดินเพื่อนำออกจำหน่ายโดยปราศจากความยำเกรงต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือเพื่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการตามกฎหมายปกติไม่สามารถจัดการปัญหาหรือสร้างความยำเกรงให้แก่ผู้กระทำความผิดได้ หรือผู้กระทำความผิดมีพฤติการณ์ ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือความสงบเรียบร้อยในสังคม หรือเป็นผู้มีอิทธิพล หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง 

ประกอบกับ ส.ป.ก. เห็นว่ากรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยืดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น ไปแล้วนั้น

“เพื่อให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินมิให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปหมุนเวียนหรือใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรมต่อไปประกอบกับที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ ส.ป.ก.หารือร่วมกับ สำนักงาน ปปง. 

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและดำเนินการทางกฎหมาย กับผู้กระทำความผิดตามมูลฐานดังกล่าว  ฉะนั้น ส.ป.ก. จึงขอความอนุเคราะห์หารือร่วมกันกับ สำนักงาน ปปง.ในวันจันทร์ที่ 11มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า  ร.อ.ธรรมนัส ได้มีการโพสต์หนังสือฉบับดังกล่าวเพิ่มระบุว่า“ผมพร้อม “ทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดิน" ทั่วประเทศครับ”