"ธรรมนัส" ยัน ที่ดิน ส.ป.ก.- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อน

27 ก.พ. 2567 | 09:20 น.

จบศึก 2 กระทรวง "ธรรมนัส" ยัน กรมแผนที่ทหาร ระบุชัด ที่ดิน ส.ป.ก.- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อนและอยู่นอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เตรียมจัดทำพื้นที่กันชนระหว่างพื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

27 กุมภาพันธ์ 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวกรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในที่ดิน ส.ป.ก.- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาว่า

กรมแผนที่ทหาร ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจสอบแนวเขตที่ดินทับซ้อนดังกล่าว มีผลการตรวจสอบให้แปลงปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ไม่ทับซ้อน และอยู่นอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ลงนามคำสั่งถึงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง นโยบายการดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) กับเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การบริหารจัดการพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

"ธรรมนัส" ยัน ที่ดิน ส.ป.ก.- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อน

เหมาะสมตามหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และบริบทความจริงของสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้มอบนโยบายและขอให้ ส.ป.ก. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจโดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้

1.ตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณพื้นที่ตามแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง ว่าเป็นการจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่ หรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด

2.จัดทำพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยกันพื้นที่ดังกล่าวให้จัดทำเป็นป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน

3.ตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณรอยต่อกับพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐอื่น ๆ โดยให้ดำเนินการทั่วทั้งประเทศว่า มีกรณีจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่ หรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด

หากพบว่าการจัดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

4. เตรียมการสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรหรือที่ดินว่างเปล่ารองรับเกษตรกรกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่ดินทำกินโดยให้จัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มเหล่านี้ตามระเบียบ ส.ป.ก. ต่อไปโดยให้ยึดถือตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

"จากกรณีดังกล่าว ยืนยันว่าทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีใครผิดใครถูก เนื่องจากถือแผนที่คนละฉบับ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมแผนที่ทหาร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการ One Map เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเกิดข้อพิพาทอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมส่อผิดกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. พร้อมทั้งมอบที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หากตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายจะดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 157 และเรื่องวินัยร้ายแรง

"ธรรมนัส" ยัน ที่ดิน ส.ป.ก.- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อน

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก. รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่ามีการจัดสรรที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมจะยึดคืน ซึ่งได้ให้สำรวจทั่วประเทศ หากพื้นที่ยังไม่ได้จัดสรรให้เกษตรกร ทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวทางจะทำเป็นป่าชุมชน หากพื้นที่ใดทำผิดวัตถุประสงค์จะทำการเพิกถอนต่อไป" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ประชุมมอบนโยบายแก่ปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด โดยแนวทางการขับเคลื่อนงานหลังจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะจับมือกันพิทักษ์ป่าและพื้นที่อุทยานด้วยกัน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่แสดงความกล้าหาญปกป้องผืนแผ่นดินไทย รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกร