เกษตรฯ ดึงซีอีโอ บุก สปป.ลาวฯ ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท

25 ม.ค. 2566 | 05:43 น.

"มนัญญา-ระพีภัทร์” ดึงซีอีโอ บุกเจรจาขยายการค้า-ลงทุนไทย- สปป.ลาว ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม “ด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช” อำนวยความสะดวก ลดปัญหา อุปสรรคทางการค้า และการค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่ 3

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เกษตรฯ ดึงซีอีโอ บุก สปป.ลาวฯ ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท

 

พร้อมด้วยคณะข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้ประกอบการจากภาคเอกชน  เดินทางเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2566

 

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

 

นางสาวมนัญญา  เผยว่า  จากนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ที่ย้ำการเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว-คมนาคม รอบด้าน กับ สปป.ลาว  ลาวเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทย โดยใน ปี 2565 ไทย – ลาว มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน (สินค้าทุกประเภท) ทั้งหมดรวม 5.5 แสนล้านบาท เป็นการส่งออกจากไทย 3.13 แสนล้านบาท และนำเข้าจากลาวเป็นมูลค่า 2.35 แสนล้านบาท

 

เกษตรฯ ดึงซีอีโอ บุก สปป.ลาวฯ ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท

ด่านศุลกากรที่สำคัญอันดับ 1 คือ ด่านมุกดาหาร มีมูลค่า การค้าชายแดนและผ่านแดน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกและนำเข้าถึง 2.24 แสนล้านบาท รองลงมาคือ ด่านหนองคาย นครพนมและด่านเชียงของตามลำดับ ภาพรวมสินค้าเกษตรในการค้าชายแดนและผ่านแดนทางบก ไทย – สปป. ลาว (ม.ค. - พ.ย. 2565) ใน ปี 2565 ไทย – ลาว มีมูลค่าการค้าชายแดน (สินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช) ส่งออก ปริมาณรวม 1.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.5 พันล้านบาท

 

 

โดยมีสินค้าเกษตรส่งออกไปลาวที่สำคัญคือ ไม้และผลิตภัณฑ์ กากและของเหลือจากพืช อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ ข้าว ผลไม้สด เป็นต้น สำหรับการส่งออกผ่านแดนจากลาวไปจีน (สินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช) มีปริมาณรวม 8.06 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 5.66 หมื่นล้านบาท ผ่านด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชนครพนม ด่านตรวจพืชมุกดาหาร และ ด่านตรวจพืชหนองคาย ตามลำดับ

 

 

เกษตรฯ ดึงซีอีโอ บุก สปป.ลาวฯ ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท

 

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ณ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อให้ความร่วมมือและความกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งเสริมเจตจำนงและมิตรภาพที่ดี และเปิดโอกาสในการหารือโครงการร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรราชอาณาจักรไทย และ กรมปลูกฝัง สปป.ลาว ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว

 

เกษตรฯ ดึงซีอีโอ บุก สปป.ลาวฯ ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท

 

นางสาวมนัญญา เปิดเผยว่า ในการหารือระหว่างกรมวิชาการเกษตร และ กรมปลูกฝัง จะมีความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยพืชไทย-ลาว การอำนวยความสะดวกทางการค้า การจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทยลาว (Working Group) ด้านวิชาการเกษตร และ การกักกันพืช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันเขต และ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยชอน-ห้วยชั้ว โดยการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย

นอกจากนี้ยังได้หารือกับ กรมตรวจบัญชีกลาง ของ สปป.ลาว ในการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านระบบการทำบัญชี และระบบการควบคุมภายในให้แก่สหกรณ์ของ สปป. ลาว จัดโปรแกรมศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสหกรณ์ของ สปป. ลาว  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูบัญชีอาสา และ Smart Farmer ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ให้แก่สหกรณ์ของ สปป. ลาว

 

เกษตรฯ ดึงซีอีโอ บุก สปป.ลาวฯ ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท

 

ในส่วนของความร่วมกับกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีรายงานผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทสไทย – สปป.ลาว โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์คู่แฝด ไทย-ลาว)  การรายงานผลการประชุมหารือการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเทศไทยกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และพัฒนาชนบท สปป. ลาว

 

เกษตรฯ ดึงซีอีโอ บุก สปป.ลาวฯ ดันส่งออก 5.5 แสนล้านบาท

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในตอนท้ายว่า การเดินทางไป สปป.ลาว ในครั้งนี้จะมีการหารือในประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ข้างต้น ที่ทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน ที่ราชอาณาจักรไทย ไม่ได้มอง สปป.ลาวว่าเป็นทางผ่านแต่มองว่า สปป.ลาวเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ที่จะขยายสินค้าจากไทยไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ โดยไทย และ สปป.ลาว จะต้องหารือร่วมกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์

 

ด้านนายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในเรื่องข้อกังวลก็คือ โลจิสติกซ์ ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้เชิญมาสมาคมด้านโลจิสติกซ์มาด้วย ก็จะเป็นประเด็นที่จะเข้าไปขอความอนุเคราะห์ทาง สปป.ลาว เรื่องการยกหัวจักร จะร่วมหารือด้วย นอกจากนั้นยังมีเอกชนไทยที่ร่วมคณะไปด้วย อาทิ นางสาววิภาวลี วัจนาภิญโญ นายกสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยประธานบริหารบริษัท สยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้แทนโรงคัดบรรจุผลไม้ ภาคตะวันออก,

 

 

นางสาวรัตนา ปุรณะชัยคีรี  ประธานบริหารบริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุต จำกัด,นายโอฬาร วีระนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จำกัด,นายอริย์ธัช อัครธีรธันย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ยักษ์เขียว จำกัด สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และนายสุวิชา แย้มสุข บริษัท คอนเวอร์เจนท์อินเตอร์เฟรท จำกัด สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยบริษัท คอนเวอร์เจนท์อินเตอร์เฟรท จำกัด