"มนัญญา" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

08 ธ.ค. 2565 | 05:50 น.

ชาวสวน -ล้งผลไม้ เฮ “มนัญญา” ลงพื้นที่จันทบุรี แจ้งข่าวดี กรมวิชาการเกษตร เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100% ทั้งประเทศ มั่นใจปี 2565 ส่งออกผลไม้ไทยราบรื่นทะลุแสนล้านต่อเนื่อง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยเสร็จเร็วเกือบ 1 เดือน เซ็นลงนาม แจ้ง GACC ด่วนที่สุด ทันที

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

 

วันที่ 8 ธ.ค. 2565 นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและเข้าร่วมงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17/2565 (HORTEX/2022) ณ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) และ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยระหว่างการพบปะพี่น้องเกษตรกร ชาวสวน และผู้ประกอบการ ได้แจ้งข่าวดีว่า  กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการเปลี่ยนใบรับรอง GAP เป็นรหัสรับรองรูปแบบใหม่ ให้กับพืชทุกชนิดในระบบ GAP (รวมผลไม้ส่งออกไปจีน 13 ชนิด) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งประเทศแล้ว ซึ่งเสร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เกือบ 1 เดือน

 

 

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยข้อมูลว่า พืชทุกชนิดในระบบที่ได้รับรอง GAP มี 299,076 แปลง จำนวนเกษตรกร 185,808 ราย พื้นที่รวม 1,860,454.31 ไร่ ได้เปลี่ยนใบรับรอง GAP เป็นรหัสรับรองรูปแบบใหม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยในจำนวนนี้ 62% เป็น ใบรับรอง GAP ของผลไม้ที่ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนให้กับประเทศจีนแล้ว 13 ชนิด (มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ชมพู่ มะพร้าว

 

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

 

กล้วย สัปปะรด ขนุน เงาะ ส้มโอ และ มะขาม) ที่มีจำนวนแปลง GAP ทั้งหมด 185,803 แปลง จำนวนเกษตรกร 167,027 ราย พื้นที่รวม 1,566,420 ไร่ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ประกอบการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนเท่านั้น ยังสามารถส่งไปขายยังทุกประเทศทั่วโลก กรมวิชาการเกษตรได้การันตีแล้วว่าแปลงพืชเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) ซึ่งเท่าเทียมกับ ASEAN GAP ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าทั่วโลก

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

 

สำหรับใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่พืชที่ส่งออกไปจีน กรมวิชาการเกษตร ได้ประสาน สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เพื่อจัดส่งเลขทะเบียนแปลง GAP รหัสใหม่ รวมถึงการขึ้นทะเบียนแปลงและโรงคัดบรรจุที่ส่งออกไปจีน ให้สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) อัพเดทข้อมูลรหัส GAP ใหม่ดังกล่าวในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง เวียนข้อมูลให้กับด่านนำเข้าต่างๆ ภายในประเทศจีนเพื่อรองรับฤดูกาลส่งออกผลไม้ใหม่ให้ทันตามกำหนด

 

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนและลำไยที่จะเริ่มมีผลผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ ปีหน้า อีกทั้ง กรมวิชาการเกษตรได้ประสานกับอัครราชทูตการเกษตร ไทย ประจำกรุงปักกิ่ง เพื่อให้ช่วยติดตามเรื่องนี้กับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การส่งออกผลไม้ไทยคุณภาพที่ราบรื่นสร้างรายได้ทะลุแสนล้านต่อเนื่อง ใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต

ลงนามด่วนที่สุด ถึง GACC  แจ้งรหัส  GAP ใหม่ ครบ 100%

 

โดยรหัสรับรอง GAP รูปแบบใหม่จะระบุรหัสหน่วยรับรอง รหัสมาตรฐานการผลิต รหัสผู้ได้รับการรับรอง และมี รหัสจังหวัด รหัสชนิดขอบข่ายเพิ่มขึ้นมา ทำให้การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามข้อกำหนดใน พรบ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

 

 

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

 

 

ตามประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้าที่ต้องการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพความปลอดภัย และตรวจสอบที่มาแหล่งผลิตได้ เสริมสร้างการส่งออกให้เป็นไปอย่างยั่งยืน “มุ่งเป้า ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพของโลก”

 

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

 

พร้อมกันนี้ในวันที่  19 ธันวาคม 2565  กรมวิชาการเกษตรเตรียมจัดสัมมนา “ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ” (Premium Thai Durian) โดยมี รมช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 250 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไปจีน 

 

\"มนัญญา\" แจ้งข่าวดี เปลี่ยนใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ ครบ 100 % ทั้งประเทศแล้ว

เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนสดของไทยเข้าใจในการผลักดันนโยบาย ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ (Premium Thai Durian)และได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถแสดงข้อมูลประกอบการยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ได้อย่างถูกต้อง  เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียนทั้งระบบ