มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เฟส2 “สินเชื่อประมง” 5,000 ล้าน เปิดพรุ่งนี้ วันแรก

14 ธ.ค. 2565 | 10:58 น.

“อลงกรณ์” แจ้งข่าวดี “เฉลิมชัย” รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เฟส 2 สินเชื่อประมง 5,000 ล้านบาท เปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้ ถึง 31 ต.ค.66

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนในการทำประมงสูงขึ้น ในขณะนี้มีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 50,000 กว่าลำ ที่จดทะเบียนเรือเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ จำนวน 9,593 ลำ

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งผลักดันโครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องฯ โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เฟส 2 ภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท

 

 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และประมงนอกน่านน้ำให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับนำไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ  โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครให้ชาวประมง เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานประมงจัดหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ

 

  อลงกรณ์ พลบุตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง เฟส 2 ชาวประมงสามารถกู้เงินทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี จากอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้

 

 

 

โดยรูปแบบของสินเชื่อฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ 2) สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการไปปรับปรุงเรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง ซึ่งธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้  

 

1. วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จำนวน 2,000 ล้านบาท สำหรับเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไปวงเงินสินเชื่อสูงสุดสุด รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

2.วงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 3,000 ล้านบาท สำหรับเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อสูงสุดสุด รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพฯ เฟส 2 เป็นผลพวงของความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ครั้งแรก เมื่อปี 2563 – 2564โดยกรมประมงและคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเป็นประธาน ภายใต้นโยบายช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก"โควิด-19"

 

 

ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีชาวประมงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากถึงจำนวน 5,596 ราย ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงให้สามารถกู้เงินนำไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพจึงขยายโครงการจากเฟสหนึ่งเป็นเฟส2