สมัครง่าย ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

30 ต.ค. 2565 | 11:12 น.

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ออกใบอนุญาตประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567 “พิชัย” นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ ติวเข้มสมาชิกประมงพื้นบ้าน สอนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน ทั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งระบบ IOS / ระบบ ระบบ android กรมประมงเปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค.

แหล่งข่าวกรมประมง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สืบเนื่องจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ขอให้ดำเนินการเร่งรัดออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านตามมาตรา 32 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับชาวประมงขนาดเล็ก  สาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน  พ.ศ. 2559 เพื่อการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน (Small Scale Service: SSS)  จนได้แนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

 

 

สมัครง่าย ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

 

 

จาการสำรวจข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านที่มีทะเบียน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2565 แบ่งตามฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน มีทั้งสิ้น 49,800 ลำ กำหนดพื้นที่ทำการประมง ตามการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำ แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่อ่าวไทย และทะเลอันดามัน กำหนดกลุ่มสัตว์น้ำ เป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์น้ำหน้าดิน ปลาผิวน้ำ และปลากะตัก  ได้มีการกำหนดขนาดเรือประมง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

1 เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส กำลังแรงม้าไม่เกิน 280 แรงม้า ประเภท การใช้ทำการประมง หรือ ทำการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

สมัครง่าย ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

 

2. เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสแต่ไม่ถึง 15 ตันกรอสที่ได้รับหนังสืออนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้ ต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยที่ผ่านการตรวจวัดและจัดทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือเรียบร้อยแล้ว

 

ส่วนจำนวนชนิดเครื่องมือทำการประมงที่สามารถขอใช้ต่อเรือประมง 1 ลำ (หน่วยทำการประมง) ดังนี้ 1 สามารถขอได้ไม่เกิน 3 เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ) จากเครื่องมือ ทำการประมง 10 ชนิด ประกอบด้วย อวนครอบ/อวนช้อน/อวนยก อวนติดตา ลอบหมึก ลอบหมึกสาย ลอบปลา ลอบปู เบ็ดลากหมึก เบ็ดราว อวนรุนเคย และแผงยกปูจักจั่น

 

 

เครื่องมือทำการประมงอวนครอบปลากะตัก อวนช้อนหรืออวนยกปลากระตัก สามารถขอได้ไม่เกิน 2 เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ) โดยให้ขอใช้เครื่องมือทำการประมงอวนครอบปลากะตัก อวนช้อนหรืออวนยกปลากระตัก และเครื่องมือทำการประมงชนิดอื่นได้อีก 1 เครื่องมือ จาก 8 ชนิดเครื่องมือ ประกอบด้วย อวนครอบ/อวนช้อน/อวนยก อวนติดตา ลอบหมึก ลอบปลา ลอบปู เบ็ดลากหมึก เบ็ดราว แผงยกปูจักจั่นทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านสามารถทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งได้

 

สมัครง่าย ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงและใช้เครื่องมือทำการประมง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทำการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน เขตการประมงไทย

 

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39

 

 

3. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทำการประมง

 

 

4. เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่อธิบดี หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 94 วรรคสอง หรือมาตรา 116

 

 

5. เรือประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

สมัครง่าย ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

 

6.เรือประมงต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและมีใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับทำการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย เว้นแต่เป็นเรือที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย หรือไม่ต้องขอใบอนุญาตใช้เรือสำหรับทำการประมงตามกฎหมาย ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

 

 

7. เครื่องมือทำการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทำการประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดี ประกาศกำหนด

 

8. เครื่องมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทำการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 71 (1)

 

 

สมัครง่าย ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

 

นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ เผย “ฐานเศรษฐกิจ”   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาเวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรปราการ  กรมประมง เชิญประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม เรื่อง แนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านรอบปีการประมง 2566-2567 สมาชิกเลือกลงระบบตามมือถือ

 

ระบบ ios

https://apps.apple.com/app/id1630786907

 

 

สมัครง่าย ใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567

 

ระบบ android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fisheries.license

 

นายพิชัย กล่าวอีกว่า เรือประมงพื้นบ้านที่จะขอใบอนุญาต เริ่มจากเรือขนาด 3 ตันกรอส ขึ้นไป คิดเป็นจำนวนเรือ 30% จากทั้งหมด โดยประมาณ 15,000 ลำ

 

 

อนึ่ง สำหรับจังหวัดสมุทรปราการมีเรือประมงพื้นบ้าน 522 ลำ มีคนประจำเรือ 522 คน