จับตา ครม. เคาะของขวัญปีใหม่ 2566 ลุ้น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน Grand Sale

29 พ.ย. 2565 | 00:01 น.

ติดตาม วาระครม. หลายหน่วยงานเตรียมรวบรวมของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้ประชาชน ลุ้นคลัง คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน จะเสนอเข้ามาหรือไม่ พร้อมติดตามวาระอื่น ๆ โดยเฉพาะแผนพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ติดตามวาระที่น่าสนใจเสนอเข้าสู่ที่ประชุม พิจารณา โดยหน่วยงานภาครัฐ เตรียมรวบรวม ของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้ประชาชน ครอบคลุมในหลาย ๆ ประเภทกิจกรรม ทั้งด้านการกระตุ้นการใช้จ่าย การช่วยเหลือ การลดค่าครองชีพ การอำนวยความสะดวก และของขวัญปีใหม่ทางด้านสังคม 

 

สำหรับหนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่หลายคนติดตามดูว่าจะผลักดันออกมาได้หรือไม่ นั่นคือ ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลัง ทั้งโครงการ คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน หรือมาตรการอื่น ๆ ที่ออกมาให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งทุกมาตรการต้องรอลุ้นว่าจะมีเสนอเข้ามาในครม.หรือไม่ แม้ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้ความเห็นว่า โครงการคนละครึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีอีกแล้ว

 

เช่นเดียวกับของขวัญปีใหม่ที่เป็นการลดค่าครองชีพ ล่าสุดมีความชัดเจนจากหน่วยงานอย่างน้อย 2 แห่งแล้ว คือ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ โดยมีของขวัญสำคัญ เช่น การให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มหกรรมลดราคาสินค้าราคาถูก และงานมหกรรม Grand Sale ช่วงปลายปี

 

ส่วนมาตรการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ซึ่งรัฐจะช่วยออกค่าที่พักให้ 40% นั้น ล่าสุดได้รับการยืนยันจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า จะยังไม่เสนอครม.ในวันนี้ แต่จะรวบยอดไปเสนอในการประชุมครม.สัปดาห์ถัดไป

 

ภาพประกอบการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

วาระครม. วันนี้

 

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับผู้ตรวจสอบเอกชน พ.ศ....
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ศ...
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2566)
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. ....
 • สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

ภาพประกอบการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงคมนาคม เสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
 • กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่... พ.ศ...(การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์)
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการขอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand by UTMB
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
 • คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)
 • คณะกรรมการนวัตกรรมการศึกษา เสนอการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 จังหวัด
 • คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ เสนอแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า