svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เกษตรกรโคนม ยื่นคำขาด วันพรุ่งนี้ ครม.ไม่เข้า งดส่งนมโรงเรียน ทันที

28 พฤศจิกายน 2565

ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ยื่นหนังสือคำขาด ชี้ ครม.ไม่ไฟเขียว ปรับราคานมโรงเรียนใหม่ วันพรุ่งนี้ ยันมติ งดส่งนมโรงเรียน ทันที หลังแบกขาดทุนอื้อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายนัยฤทธิ์ จำเล ตำแหน่ง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ทางผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ได้ไปยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้เร่งรัดการพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโดนม ถึงนายกรัฐมนตรีตามที่ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด

เกษตรกรโคนม ยื่นคำขาด  วันพรุ่งนี้ ครม.ไม่เข้า งดส่งนมโรงเรียน ทันที

 

องค์กรกลางของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้เสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับขึ้นราดาซื้อขายน้ำนมโคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่อง จากภาวะต้นทุนการเลี้ยง โคนมปรับตัวสูงขึ้น โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาเรื่อง การปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมดังกล่าว และมีมติอนุมัติดามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบเป็น 20.50 บาทกิโลกรัม

 

ซึ่งต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการโดนมและผลิตภัณฑ์นม ได้กำหนดราคากลางการรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ ราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเป็นสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาดม 2565  ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ความละเอียดทราบแล้วนั้น

 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ขอกราบเรียนว่า ในการพิจารณาปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมดังกล่าวข้างต้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงที่อยู่ระหว่างดำเนินการใน 2 เรื่อง ดังนี้

 

1. โครงการเงินช่ายเหลือค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือค่าน้ำนมโคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกจำนวน 0.75 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา  3  เดือน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

 

เกษตรกรโคนม ยื่นคำขาด  วันพรุ่งนี้ ครม.ไม่เข้า งดส่งนมโรงเรียน ทันที

 

2. การปรับขึ้นราคากลางผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นของราคากลางการรับซื้อน้ำนมโคตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (23 สิงหาคม 2565) เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการแปรรูปนมภาคสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กำลังเผชิญกับความเดือดร้อน ต้องแบกรับต้นทุนราคารับซื้อน้ำนมโคที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  และอาจทำให้ผู้ประกอบการแปรรูปนมภาคสหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องและไม่สามารถดำเนินกิจการและเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ต่อไปได้

 

ในการนี้ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จึงใคร่ขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการเพื่อเร่งรัดให้หน่ายงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกจำนวน 0.75 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน และปรับขึ้นราคากลางผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2565 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย ด้วย