svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อ.ต.ก. เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวฟรี

15 พฤศจิกายน 2565

ข่าวดี อ.ต.ก. เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวฟรีแล้ว บิ๊ก อ.ต.ก.เผย มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ใครสนใจติดต่อด่วน

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ที่ผ่านมา เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผลผลิตเกิดความเสียหาย ประกอบกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวนาในหลายพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องนำผลผลิตไปตากแดดที่ลานตากเพื่อไล่ความชื้น

อ.ต.ก. เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวฟรี

 

แต่เนื่องจากพื้นทีที่ใช้ตากนั้นมีจำกัด ไม่เพียงพอกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ชาวนาหลายรายจึงนำข้าวเปลือกไปตากแดดบริเวณถนนลาดยางทางเดินรถที่มีผู้สัญจร และต้องใช้เวลาตากแดดประมาณ 3-4 วัน ข้าวถึงจะแห้งและเก็บเข้ายุ้งฉางได้ ซึ่งการวางวัตถุสิ่งของบนถนนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

 

อ.ต.ก. เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวฟรี

 

ปัญหาดังกล่าว องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ทำการเปิดพื้นที่คลังสินค้า อ.ต.ก. ทั่วภูมิภาค ทีมีอยู่จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองจังหวัดตรัง ที่ใช้เก็บรักษาปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร และเป็นสถานที่จัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

อ.ต.ก. เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวฟรี

 

โดยพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงพอให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้นำผลผลิตเข้ามาตากในพื้นที่คลังฯ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อทำการปรับลดความชื้นก่อนระบายผลผลิตสู่ท้องตลาด ซึ่งตอนนี้มีเกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาตากแดดในพื้นที่บ้างแล้ว โดยเฉพาะ อ.ต.ก. อำเภอโนนไทยใกล้เต็มพื้นที่ เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายครัวเรือน ประกอบกับพื้นที่ อ.ต.ก.นั้นมีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร