svasdssvasds

อ.ส.ค. พร้อมเสียบ หากรายไหนไม่ส่ง“นมโรงเรียน” ช่วงเปิดเทอม 1 พ.ย.

28 ต.ค. 2565 เวลา 7:29 น.

ปธ. “มิลค์บอร์ด” เรียก 3 องค์กร กล่อมหลังมีมติไม่ทำสัญญาการซื้อขายนมโรงเรียน หากไม่ปรับราคากลางใหม่ 1 พ.ย. สั่งกรมปศุสัตว์ ให้ทบทวนราคากลางใหม่ 41 สตางค์ เร่งให้ทำสัญญาส่งนม ชี้รายไหนไม่ส่ง จะให้ อ.ส.ค. ส่งแทน ทันที ยืนยันเด็กนักเรียนจะต้องได้ดื่มนมวันแรกเปิดภาคเรียน

ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ โดนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคม เอส เอ็ม อี ผู้รวบรวมน้ำนมดิบและแปรรูป และสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำนมดิบ ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 อันประกอบด้วย สถาบันกรศึกษา สหกรณ์ ผู้ประกอบการรายย่อย SME กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้มีมติให้ปรับราคารับซื้อน้ำนมดิ ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จึงทำให้ที่ประชุมมีมติ (25 ต.ค.65) ให้ชะลอการจัดทำสัญญาซื้อขาย นมโรงเรียน และส่งนม ในไครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 จนกว่าจะได้รับความชัดเจนในการปรับราคาผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน นั้น

 

อ.ส.ค. พร้อมเสียบ หากรายไหนไม่ส่ง“นมโรงเรียน” ช่วงเปิดเทอม 1 พ.ย.

 

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เผยกับ ”ฐานเศรษฐกิจ” จากมติดังกล่าวในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 วันนี้ทางนาย ประยูร อินสกุล ว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนล่าสุด ได้เชิญให้ 3 องค์กรเข้าประชุม ซึ่งในเบื้องต้นทางปลัดได้แจ้งว่า วันอังคารที่ 1 พ.ย. 2565 จะนำเรื่องปรับราคากลางนมโรงเรียนใหม่ 31 สตางค์ เป็นมติเดิมที่เห็นชอบให้ปรับราคาตามราคาน้ำนมดิบ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้นไม่เพียงพอเพราะต้นทุนต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น เป็น  41  สตางค์ ต่อถุง/กล่อง

 

 

อ.ส.ค. พร้อมเสียบ หากรายไหนไม่ส่ง“นมโรงเรียน” ช่วงเปิดเทอม 1 พ.ย.

“ทาง 3 องค์กร จึงได้มีการทำรายละเอียดทั้งต้นทุนการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ปี 2565 และปีก่อนหน้า และ รายการต้นทุนการผลิตนมโรงเรียนชนิดยูเอซที ปี 2563 และปีก่อนหน้า อย่างละเอียดเพื่อให้พิจารณา ซึ่งทางท่านปลัดก็รับปากจะให้กรมปศุสัตว์ ไปทบทวนต้นทุนใหม่ ว่าจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นเป็น 41 สตางค์ ต่อถุง/กล่อง ได้หรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่”

 

อ.ส.ค. พร้อมเสียบ หากรายไหนไม่ส่ง“นมโรงเรียน” ช่วงเปิดเทอม 1 พ.ย.

 

นายนัยฤทธิ์ กล่าวว่า ปลัดให้สมาชิก 3 องค์กร ให้ทำสัญญาราคาเดิมซื้อขายปกติไปก่อน แต่ถ้ารายไหนไม่ส่งนมโรงเรียนในวันแรก ก็ได้สั่งให้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ส่งแทนทุกจังหวัด อย่างไรก็ดีก่อนหน้านั้นที่ได้ไปยื่นขอให้กระทรวงพาณิชย์ ปรับราคาน้ำนมดิบเพิ่มให้ ในส่วนของนมพาณิชย์ โดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ไม่เกี่ยวกับนมโรงเรียน เป็นคนละเรื่องกัน ก่อนหน้านั้น ที่คณะอนุฯ ต่างเห็นชอบที่ 31 สตางค์ แต่ ณ วันนี้ผู้ประกอบการเห็นแล้วค่าใช้ต้นทุนสูงมาก จำเป็นต้องปรับเพิ่มเป็น 41 สตางค์ วงเงินเดิมจากงบประจำปี 1.4 หมื่นล้านบาท

 

อ.ส.ค. พร้อมเสียบ หากรายไหนไม่ส่ง“นมโรงเรียน” ช่วงเปิดเทอม 1 พ.ย.

 

หนังสือแนบ ต้นทุนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์

 

อ.ส.ค. พร้อมเสียบ หากรายไหนไม่ส่ง“นมโรงเรียน” ช่วงเปิดเทอม 1 พ.ย.

 

หนังสือแนบต้นทุนการผลิตนมยูเอชที

อ.ส.ค. พร้อมเสียบ หากรายไหนไม่ส่ง“นมโรงเรียน” ช่วงเปิดเทอม 1 พ.ย.

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด