1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

24 ก.ย. 2565 | 09:30 น.

ดีเดย์1 ต.ค. สมาคมอุตสาหกรรมนม รับลูก ครม.ปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม “ชุมนุมโคนมฯ” ผวาถูกเบี้ยว สั่งเกษตรกรหากบริษัทใดไม่ซื้อตามสัญญา ไม่ต้องขายน้ำนมดิบให้ ขณะ พื้นที่ 1” จัดสรรไม่เป็นธรรม โยนเค้กรายใหญ่ที่แจ้งน้ำนมดิบเกินโควตา นำมาหารเฉลี่ยส่งแทน อ.ส.ค.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 กรมการค้าภายใน ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการยื่นเอกสารหลักฐานของปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ส.ค. 2565 ที่ให้ความเห็นชอบปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม กิโลกรัม (กก.) ละ 1.50 บาท จากเดิม 19 บาท เป็น 20.50 บาทต่อ กก. เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ตามกรอบเวลาการปรับขึ้นของราคาน้ำนมดิบ

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

นายอาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ผลจากการประชุม กรมการค้าภายในอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาเฉพาะผลิตภัณฑ์นมที่มีสัดส่วนน้ำนมดิบเท่านั้น  ไม่ได้ให้ปรับขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น และทำให้ภาพรวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) สามารถเดินได้ทั้งระบบ

 

ล่าสุดในเวลานี้อยู่ในขั้นตอนแต่ละบริษัทนำต้นทุนจริงจากน้ำนมดิบมายื่นขอปรับราคาเป็นรายผลิตภัณฑ์ตามสัดส่วนการใช้น้ำนม โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้ 1.บันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการน้ำนมโค ปี 2564/2565 และ ปี 2565/2566 2.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อน้ำนมดิบที่ผ่านมา และหลักฐานการรับซื้อน้ำนมดิบที่สูงขึ้นตามมติ ครม. ในปริมาณที่สอดคล้องกับกำลังผลิต เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

 

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

 

3. สัดส่วนการใช้น้ำนมดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมแนบ แบบ สบ.5-1 ขององค์การอาหารและยา (อย.) ที่แสดงส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ และราคาล่าสุดที่เคยได้รับอนุมัติจากกรมการค้าภายในของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะปรับราคาผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ได้ เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตปรับราคาจำหน่ายจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

นายอาทิตย์ กล่าวอีกว่า ภาคอุตสาหกรรมนมอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภาคเกษตรกรมาโดยตลอด ได้เห็นถึงความเดือดร้อนในเรื่องต้นทุน และได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอด ซึ่งทางฝั่งของผู้ประกอบการเข้าใจดีว่าเกษตรกรมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเห็นดีด้วยในการที่จะได้รับการปรับราคาน้ำนมดิบ โดยทางสมาคมฯตั้งเป้าว่าราคาน้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์ควรจะปรับพร้อมกันในวันที่ 1 ต.ค.ตามมติ ครม.

 

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

นายวสันต์ จีนหลง นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ กล่าวว่า การปรับเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์นม ตามมติ ครม. กิโลกรัมละ 1.50 บาท ถ้าใช้น้ำนมดิบ 100% ปรับราคา  1.50 บาทต่อกล่อง แต่ถ้าใช้ 200 ซีซี ปรับขึ้น 31 สตางค์ต่อกล่อง เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการใช้น้ำนมดิบในแต่ละผลิตภัณฑ์

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

ขณะที่ นายฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า  จากการชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2565/2566  ( 21 ก.ย. 2565) ในส่วนของน้ำนมดิบมีปริมาณลดลง สาเหตุมาจากเกษตรกรแบกต้นทุนไม่ไหวเลิกเลี้ยงโคไปเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำนมดิบหายไปกว่า  127 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (กราฟฟิกประกอบ)

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

“ยากเย็นเหลือเกินกว่าจะขึ้นราคาน้ำนมดิบให้เกษตรกร จึงขอส่งสัญญาณไปยังเกษตรกรว่า หากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องไม่ปรับราคาให้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะรวมตัวกันไม่ขายน้ำนมดิบให้”

 

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

นายสัตวแพทย์วัชรินทร์ เอกประเสริฐ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท ว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.โรงงานผลิตภัณฑ์นมมวกเหล็ก) ถูกลงโทษตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด หลังตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดแบซิลลัส มากกว่า 100 ในน้ำนม 1 มิลลิลิตร ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ.2563

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

ในพื้นที่กลุ่มที่ 1 ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมเพื่อเด็กและเยาวชน ให้ผู้ประกอบการที่ยื่นโควตาไว้เกิน ให้นำเฉพาะส่วนนั้นนำมาพิจารณาจัดสรร โดยการหารเฉลี่ยส่งแทน อ.ส.ค.มวกเหล็ก ซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะวิธีการนี้เอื้อรายใหญ่ไม่เป็นธรรม

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบเผยถึง ผลการประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยูการซื้อขายน้ำนมโค ปี 2565/66 (21 ก.ย.65) ว่า ตามประกาศของมิลค์บอร์ด เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2565/66 ฉบับลงวันที่ 12 ก.ย.2565 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามในฐานะประธานกรรมการ มิลค์บอร์ดได้มีประกาศ

 

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ในข้อ 2 ของประกาศ กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยู โดยข้อ 2.1 เพื่อจะเป็นหลักฐานและหลักประกันการซื้อขายน้ำนมโคระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และ 2.2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรโคนม ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้บริโภค

1 ต.ค. ดีเดย์ ปรับขึ้นราคา “น้ำนมดิบ-นมพร้อมดื่ม” ทั่วประเทศ

 

ส่วน ข้อ 2.3 เพื่อบริหารจัดการพัฒนาอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคในประเทศให้มีเสถียรภาพ มีน้ำนมโคที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และในข้อ 3.6  จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาซื้อขายการลงนามในบันทึกข้อตกลง แล้วสรุปผลการจัดทำบันทึกเอ็มโอยู (ระยะเวลา รอบ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66)

 

 

ปลัดเกษตรฯ เตรียมลงนาม