svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดวาระครม. วันนี้ จัดที่ดินรับต่างชาติ-ลุ้นประกันรายได้ข้าว

25 ตุลาคม 2565

เปิดวาระครม. วันนี้ ติดตามข้อเสนอด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ไฮไลท์ชงการจัดที่ดินรับนักลงทุนต่างชาติ พร้อมคลอดผังเมืองหลายจังวัด และต้องลุ้นประกันรายได้ข้าวเสมอเข้ามาหรือไม่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนในต้องติดตาม โดยเฉพาะกรณีของโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 ต้องรอลุ้นว่าจะมีการเสนอเข้ามายังที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการหรือไม่ หลังจากวงเงินโครงการ มีสัดส่วนเกินเพดานก่อหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 

 

ส่งผลให้การจ่ายเงินงวดแรกให้ชาวนา ซึ่งเดิมกำหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา นายสุเทพ คงมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ล่าสุดได้สอบถามไปยังกรมการค้าภายใน ถึงสาเหตุที่ยังไม่นำเรื่องประกันรายได้ข้าวปี 4 เข้าที่ประชุม ครม. ได้รับคำตอบว่า อยู่ระหว่างการปรับวงเงินกู้ใหม่เพื่อไม่ให้เกินเพดานก่อหนี้ฯ ซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเลขจ่ายชดเชยประกันรายได้ข้าวใหม่ เนื่องจากวงเงิน 86,740.31 ล้านบาท สูงเกินไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบข่าวการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2565

 

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2556 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560)
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมาหดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก – ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 
 • สำนักงานก.พ.ร. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform : NDTP)
 • สำนักเลขาธิการวุฒิสภา รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักเลขาธิการวุฒิสภา 

ภาพประกอบข่าวการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชน ) 
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ....
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เป็นกรณีพิเศษให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 
 • กระทรวงคมนาคม เสนอการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอความเห็นชอบร่างจรรยาบรรณสำหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทตามบทที่ 14 ของความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
 • กระทรวงแรงงาน เสนอขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในสถานประกอบการ และร่างแผนงานคณะกรรมการตรวจแรงงานอาเซียน พ.ศ.2565 – 2573 
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอการรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา หัวข้อ “การส่งเสริมบทบาทด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนในยุคหลังของการระบาดโควิด – 19 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านระบบการประชุมทางไกล
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2567 – 2568 และการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน
 • คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566 – 2570 
 • คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เสนอผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุม ครั้งที่ 17 /2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พ.ร.ก. เพิ่มเติม พ.ศ.2565 ในคราวประชุม ครั้งที่ 28 / 2565