เปิดวาระครม. เคาะวันหยุดยาวช่วงการประชุมเอเปค 3 วัน

04 ตุลาคม 2565

วาระครม. วันนี้ “บิ๊กตู่” คัมแบ็คนั่งประธานการประชุมในรอบเดือนเศษ เตรียมพิจารณา มีหลายเรื่อง โดย กต. เสนอเคาะวันหยุดยาวช่วงการประชุมเอเปค 3 วัน พร้อมติดตามวาระอื่น ๆ ทั้งเรื่องกฎหมาย ความร่วมมือระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม และด้านการเงิน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เตรียมพิจารณาวาระสำคัญหลายเรื่อง โดยการประชุมวันนี้ ถือเป็นการกลับมาเป็นประธานการประชุมอีกครั้งของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังจากต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปนานกว่า 1 เดือนเศษ

 

วาระสำคัญวันนี้ นอกจากจะติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้ว ยังต้องติดตามวาระเพื่อพิจารณาของหลายกระทรวงที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

โดยกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเสนอการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 3 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกจราจร

สำหรับวาระการประชุมครม. ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 มีดังนี้

 

วาระเพื่อทราบ

 • ร่างกฎกระทรวงการควบคุมการขนส่งของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร พ.ศ... 
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
 • ผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค - กระบือตกต่ำ ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
 • ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 (แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบของข้าราชการกรมราชทัณฑ์) 
 • ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ศ. ....
 • ร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครองเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองคำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง 
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม กรณีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

วาระเพื่อพิจารณา

 • การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3
 • การขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน( กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) วงเงิน 15,200 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 1,500 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ....
 • การขอความเห็นชอบการจัดทำและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศที่ครอบคลุมระหว่างรัฐสมาชิกสามคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกและร่างเอกสารบันทึกการหารือ
 • การยุบเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด 
 • การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • การขอความเห็นชอบต่อการรับร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิหลักประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน
 • การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน 
 • ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2570 )