svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์ คนใหม่

27 กันยายน 2565

ผู้เลี้ยงสัตว์เฮ “สมชวน รัตนมังคลานนท์” อดีตมิสเตอร์ไข่ไก่ วันนี้ ครม.ไฟเขียว แต่งตั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์ คนใหม่ ล่าสุด เริ่มงาน 1 ต.ค. นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และตำแหน่งที่จะว่าง ดังนี้

 

 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์ (อดีตมิสเตอร์ไข่ไก่)

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาเกษตรศาสตร์รุ่น 49

 

ประวัติการทำงาน

9 ก.พ. 2564 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 พ.ย. 2560 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (บริหาร ระดับต้น) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 ก.พ. 2557 ผู้อำนวยการ (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

22 เม.ย. 2553 ผู้อำนวยการ (วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์

15 พ.ค. 2549 ผู้อำนวยการ (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ กรมปศุสัตว์