"ประยูร อินสกุล" ผงาดนั่ง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ 

13 ก.ย. 2565 | 20:00 น.

เปิดประวัติ "ประยูร อินสกุล" จากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผงาดขึ้นนั่ง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ 

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กันยายน 2565 เห็นชอบให้ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 เนื่องจากนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนปัจจุบัน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565  

 

นายประยูร อินสกุล เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 57 ปีซึ่งมีอายุราชการเหลือ 3 ปี จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ศิลปศาสตรบัณฑิต / เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยณิวัฒนา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต / รัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2563  ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2560 – 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
พ.ศ. 2556 – 2557 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. 2554 – 2556 สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2551 – 2554 สหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า รายชื่อคู่แข่งชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีการคัดเลือกและเสนอเพื่อให้ ครม.พิจารณาจำนวน 3 คน คือ

1.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

2.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

3.นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563

กระทั่งล่าสุดในวันนี้ 13 กันยายน 65 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเลือก นายประยูร อินสกุล ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่