คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูไฟเขียว“การบินไทย”ลดทุน ยื่นศาลล้มละลายฯขออนุมัติ

10 ก.ค. 2564 เวลา 6:29 น.1.8k

คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู ไฟเขียว“การบินไทย”ปรับโครงสร้างทุน ลดทุนจดทะเบียน 2.69 หมื่นล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2.18 หมื่นล้านบาท โดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก 516.13 ล้านหุ้น เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลางอนุมัติ

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ถึงมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยระบุว่า

 

ตามที่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  และคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้นั้น

 

คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 ได้มีมติ ใน  2 ข้อ ดังนี้

 

  • อนุมัติให้บริษัทการบินไทยฯดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 26,989,009,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ้นในบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่าย จำนวน 516,129,033 หุ้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เรื่องการปรับโครงสร้างทุน ลดทุน และเพิ่มทุน ข้อ (2.1)

 

  • อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 

โดยหลังจากนี้บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,989,009,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 21,827,719,170 บาท

 

พร้อมกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูไฟเขียว“การบินไทย”ลดทุน ยื่นศาลล้มละลายฯขออนุมัติ

ทั้งนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการหลังจากการบินไทยดำเนินการลดทุนจดทะเบียน การบินไทยจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจัดสรรและการออกหุ้นตามสัญญาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Option) (“สิทธิในการซื้อหุ้น”) จำนวน 196,449,472,520 บาท

 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 218,277,191,690 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 19,644,947,252 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท การบินไทยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ ดังนี้

 

  • จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้คลัง-เจ้าหนี้สินเชื่อใหม่ โดย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (กระทรวงการคลัง) และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้นในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 และ/หรือ ผู้รับโอนสิทธิในการซื้อหุ้นที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อนี้อาจทำในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

 

  • จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย จำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้รายที่แสดงความประสงค์ที่จะแปลงหนี้ออกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยใหม่ ในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง