svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ด่วน!ผู้ว่าออกประกาศห้ามเข้าภูเก็ตยกเว้น12กรณี เริ่ม3ส.ค.นี้

29 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าฯภูเก็ตออกประกาศยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตห้ามบุคคล-ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำและช่องทางภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ยกเว้น12กรณี มีผลวันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2564 ประคองภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินต่อ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1. ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) เว้นแต่ เป็นบุคคล หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ ดังต่อไปนี้

 

 • รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
 •  ขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
 •  ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์
 •  ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง
 •  ขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน
 •  ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์
 • ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางช่องทางระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสาร ของวันที่เดินทาง เท่านั้น)
 • ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดภูเก็ต
 • ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 • ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าหากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าวจะทำให้กระบวนการพิจารณาเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีนัดหมายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

 

 •  ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เฉพาะที่ใช้ในการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย หรือโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน

 

 • กรณีอื่นใดซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจภูเก็ตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี

 

โดยผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac), ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca), ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna), จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง  

 

2. กรณี นักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ตเพื่อการเรียนการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน

3. กรณีผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มที่ 2 (ต้องมีใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่จังหวัดภูเก็ต) และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

 

4. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

 

5. แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

 

6.การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

 

อย่างไรก็ตามจากการออกประกาศดังกล่าวทางผู้ว่าฯภูเก็ตเปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า เป็นการยกระดับมาตรการการคัดกรองคนเข้าพื้นที่ให้เข้มข้นขึ้น และจะไม่มีผลกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการนี้ยังคงเดินทางเข้า-ออกภูเก็ตได้ปกติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้

 

แต่ที่เราต้องออกประกาศที่เข้มข้นขึ้นก็เพื่อประคองให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินต่อไปได้ เนื่องจากขณะนี้ภูเก็ตพบการติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ในพื้นที่มากขึ้น อย่างวันนี้อยู่ที่50คน การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในประเทศที่ตอนแรกอาจยังตรวจไม่พบเชื้อแต่มาแสดงอาการเมื่ออยู่ในภูเก็ตแล้วทำให้เราต้องตรวจเชิงรุกเต็มที่

 

ขณะที่ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแล้ว กว่า12,200คนพบมีการติดเชื้อเพียง29คนเท่านั้นและเป็นการติดเชื้อในกลุ่มเดียวกันและอยู่ในพื้นที่กักตัวซึ่งตรงนี้เราคุมได้

 

แต่ในส่วนของการเดินทางในประเทศถ้ายังปล่อยให้เข้ามาอย่างปัจจุบัน ภูเก็ตจะคุมการติดเชื้อได้ยาก จึงต้องออกประกาศห้ามดังกล่าวเพื่อคุมการเดินทางในประเทศให้มีการเดินทางเข้ามาได้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

ด่วน!ผู้ว่าออกประกาศห้ามเข้าภูเก็ตยกเว้น12กรณี เริ่ม3ส.ค.นี้

ด่วน!ผู้ว่าออกประกาศห้ามเข้าภูเก็ตยกเว้น12กรณี เริ่ม3ส.ค.นี้ ด่วน!ผู้ว่าออกประกาศห้ามเข้าภูเก็ตยกเว้น12กรณี เริ่ม3ส.ค.นี้