svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ภูเก็ต ยกระดับ คัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

19 กรกฎาคม 2564

สรุปคำสั่งภูเก็ต ฉบับล่าสุด หลังจังหวัดยกระดับมาตรการ ตรวจคัดกรอง การเดินทางเข้าพื้นที่ สำหรับคนไทย และ คนต่างชาติในประเทศ เปิดแนวทาง 7 ข้อปฎิบัติ เริ่มมีผล 20 ก.ค. - 2 ส.ค.

19 ก.ค.2564 - ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต สรุปคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 4021/2564 ภายหลัง จังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยจะเริ่มมีผล 20 ก.ค. - 2 ส.ค. 2564 ในแนวปฎิบัติดังนี้ 

 

ผู้ที่เดินทางจาก 76 จังหวัด ที่ต้องการเข้าจังหวัดภูเก็ตต้อง (ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 + ข้อ 3)

ข้อ 1 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่จังหวัดกำหนดคือ ซิโนแวค (Sinovac), ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ต้องครบ 2 เข็ม ส่วน แอสตราเซนิกา (AstraZeneca), ไฟเซอร์ (Pfizer), โมเดอร์นา (Moderna), จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน

หรือ

ข้อ 2 เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
และ

ข้อ 3 ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT- PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน (ตรวจเองไม่ได้ต้องตรวจกับสถานพยาบาลและมีเอกสารรับรองการตรวจเท่านั้น)

คนในจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการเข้าจังหวัดภูเก็ต

บัตรประชาชนภูเก็ต (ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3)

(ข้อ 1) ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่จังหวัดกำหนด หรือ (ข้อ 2) เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ (ข้อ

3) ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ตามที่จังหวัดกำหนด

บัตรประชาชนต่างจังหวัด ภูมิลำเนาในภูเก็ต แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน อาศัยอยู่ในภูเก็ต (ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 + หนังสือรับรอง)

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่จังหวัดกำหนด หรือ (ข้อ 2) เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ (ข้อ 3) ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ตามที่จังหวัดกำหนด และ มีหนังสือรับรองจากพนักงานฝ่ายปกครอง นายอำเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมาย

** เด็กต่ำกว่า 6 ขวบมากับผู้ปกครองได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจ เด็กอายุระหว่าง 6-18 ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ก่อนเข้า อายุมากกว่า 18 ต้องทำตามมาตรการเหมือนผู้ใหญ่

*** นักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้และต้องผ่านเข้า – ออกประจำเพื่อการเรียน ให้ติดต่อสถานศึกษาออกบัตรประจำตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่เวลาผ่านเข้า-ออกและให้ทางสสจ.ตรวจหาเชื้อและออกใบรับรองมีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน

 ภูเก็ต ยกระดับ คัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก
 

ข้อ 4 ต้องดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ” และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location)

ข้อ 5 แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

ข้อ 6 การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 - 04.00น. ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ 7 ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคหากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 ให้พบแพทย์โดยด่วน