“สมุยพลัสโมเดล” คืออะไร มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร เช็คได้ที่นี่

16 ก.ค. 2564 เวลา 3:06 น.4.0k

“สมุยพลัสโมเดล” SAMUI Plus ที่เริ่มนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2564 คืออะไร มีหลักเกณฑ์การเดินทาง เที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า อย่างไร รวมถึงมีเงื่อนไขการเข้าพักต้องเป็นเช่นไร เช็คได้ที่นี่

สมุยพลัสโมเดล” หรือ SAMUI  Plus  เป็นโมเดลการนำร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบโด๊สแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า  เพื่อพยุงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภายใต้มาตราฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 

สมุยพลัส

 

ที่มาของโมเดล “สมุยพลัส”

 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องใน พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือที่รับทราบกันในชื่อ Samui Plus Model เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตามมติของศบค.

โดยรูปแบบของ Samui Plus Model  ที่จะเป็นการเปิดพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ สะดวกต่อการจำกัดพื้นที่ท่องเที่ยวและควบคุมการเข้า-ออก รวมทั้งสามารถจัดการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบมีเงื่อนไขในเส้นทางหรือพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น (Sealed route)

 

จากนั้นก็มีการเตรียมพร้อมในพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไขประชากรในพื้นที่ทั้ง 3 เกาะ คือ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ SOP (Standard Operation Procedures)

 

เช่น พนักงานขับเรือ/รถ ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว กิจการ Wellness พนักงานโรงแรมส่วนหน้า SHA Plus Manager อาสาสมัครโรงแรม

 

รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ Command Center จำนวน 4 ศูนย์ โดยมีทั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและอำเภอ มีการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า

สมุยพลัส

 

รวมไปถึงการเดินทางในพื้นที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบ Samui Plus Model มีการกำหนดท่าเทียบเรือ เพื่อมิให้ใช้ร่วมกับเรือสาธารณะ จำนวน 3 ท่าเทียบเรือ คือ ท่าเทียบเรือหน้าพระลาน ท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือบ้านแม่หาด

 

ทั้งยังจัดทำแผนเผชิญเหตุไว้ 3 ระดับ

 •  รุนแรงน้อย กรณีพบการติดเชื้อในพื้นที่มากกว่า 20 ราย
 • รุนแรงปานกลาง กรณีพบกระจายเชื้อ 3 คลัสเตอร์ ที่เกี่ยวเนื่องภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งก็จะมีมาตรการด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
 • รุนแรงสูงสุด คือ กรณีนักท่องท่องเที่ยวติดเชื้อจากโครงการมากกว่า 40 คน ภายใน 2 สัปดาห์ และมีการระบาดวงกว้างยากต่อการควบคุมให้กลับสู่สภาวการณ์ปกติ ก็จะมีการยกเลิกโครงการ

 

เป้าหมาย “สมุยพลัส”

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คาดการณ์เบื้องต้นว่า 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสมุยประมาณ 1,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 180ล้านบาท 

สมุยพลัส

 

หลักเกณฑ์ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อเข้าโครงการ  SAMUI Plus  ได้แก่

 

 • ต้องมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านการเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ ททท.
 • มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE
 • มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 •  มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ
 • มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและให้มีใบรับรองแพทย์ 
 • เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยจะต้องถูกตรวจคัดกรองโดยวิธี RT-PCR อีก 3 ครั้ง ครั้งแรก ในวันที่เดินทางมาถึง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 - 13
 • เมื่ออยู่ครบ 14 วัน จึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้
 • ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกจากประเทศไทยก่อนอยู่ครบ 14 วันไม่สามารถทำได้  จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเท่านั้น 

“สมุยพลัสโมเดล” คืออะไร มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร เช็คได้ที่นี่

สมุยพลัส

 

เงื่อนไขการเข้าพักบนเกาะสมุย ภายในโครงการ SAMUI Plus

 

 • นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักในโรงแรมที่ Samui Extra Plus Hotels ซึ่งเป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน AQ (แอเรีย ควอรันทีน) บนเกาะสมุยเท่านั้น ในช่วง 7 วันแรก และหลังจาก 7 วันสามารถเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+
 • ในวันที่1-3 นักท่องเที่ยวต้องอยู่ภายในบริเวณโรงแรมเท่านั้น ถ้าหากผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบ จึงสามารถออกจากห้องพักและทำกิจกรรมภายในบริเวณของโรงแรมได้ (Chill at Hotel)ได้  
 • ในวันที่ 4-7 สามารถเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตามโปรแกรมท่องเที่ยวโดยบริษัทนำเที่ยวที่ผ่านการอบรม ในเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ หรือ Sealed Route มี 3 เส้นทาง ได้แก่ หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ,การล่องเรือ, กิจกรรมเชิงสุขภาพ ( Wellness and Spa )  
 • ในวันที่ 8 – 14  นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้ แต่เป็นโรงแรมได้รับเครื่องหมาย SHA Plus ทั้งบนเกาะสมุย  เกาะพะงัน และเกาะเต่า และเดินทางเที่ยวทั้ง 3 เกาะ

สมุยพลัสโมเดล

 

 • ให้นักท่องเที่ยวติดตั้งแอปพลิเคชั่น Thailand Plus แอปพลิเคชั่น หมอชนะ และลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ผ่านทาง healthpass.smartsamui.com รวมไปถึงการนำระบบ SHA Manager มาใช้ เพื่อให้มีผู้สามารถตอบคำถามและคอยดูแลนักท่องเที่ยว พร้อมรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
 • เมื่ออยู่ครบ 14 วัน จึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้
 • ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกจากประเทศไทย ก่อนอยู่ครบ 14 วันไม่สามารถทำได้  จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเท่านั้น 

 

 

 

 

การเดินทางเข้าสมุย ภายใต้ “สมุยพลัสโมเดล”

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษ รับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สนามบินสมุย

 

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีดังนี้

 • เที่ยวบิน PG5125 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.05 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 11.35 น.
 • เที่ยวบินที่ PG5151 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.35 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 16.05 น.
 •  เที่ยวบินที่ PG5171 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.40 น. 

 

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสมุย มีดังนี้

 • เที่ยวบินที่ PG5126 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.45 น.
 • เที่ยวบินที่ PG5152 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.15 น.
 •  เที่ยวบินที่ PG5172 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 น.

บางกอกแอร์เวย์ส

 

มาตรการทางสาธารณสุข ภายใต้ “สมุยพลัส” แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่

 

ขั้นตอนที่1 การคัดกรอง ได้เตรียมความพร้อมของทีมคัดกรองสนามบิน ประกอบด้วย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โรงพยาบาลเกาะสมุย สสอ.เกาะสมุยสนามบินสมุยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์

 

โดยจะมีการบูรณาการร่วมกันในการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ และดำเนินการคัดกรองตามขั้นตอน ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

 

พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกคำสั่งการกักกันตัวในโรงแรม Samui Extra plus ภายใต้ Samui Plus Model เป็นเวลา 14 วัน และหากเอกสารไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธการเข้าราชอาณาจักร

สมุยพลัส

 

ขั้นตอนที่ 2 AQ การเตรียมความพร้อม โดยนายอำเภอเกาะสมุยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกอำเภอเกาะ สมุย

 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รพ.เกาะสมุย สสอ.เกาะสมุย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน สื่อสารมวลชน  โดย

 

 •  มีการเปิดรับสมัครโรงแรมและวิลล่า Samui Extra plus 
 • แล้วลงพื้นที่ โรงแรมและวิลล่า Samui Extra plus ที่ผ่านเกณฑ์โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
 •  มีการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการปฏิบัติตัวขณะปฏิบัติงานใน Samui Extra plus  ซึ่งประกอบไปด้วย COVID MANAGER  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรม (อสร.)  และพนักงานขับรถ
 • มีการซักซ้อม COVID MANAGER และ อสร. เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล
 •  รพ.เกาะสมุย สสอ.เกาะสมุย และขนส่ง จ.สฎ. สาขาเกาะสมุย จัดอบรมพนักงานขับรถ ของแต่ละโรงแรมในเรื่องการป้องกันตนเองและการทำความสะอาดรถหลังจากให้บริการนักท่องเที่ยว

 

ขั้นตอนที่ 3 การเฝ้าระวัง และป้องกัน ด้วยทางกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล ได้มีการนำแอปพลิเคชั่น หมอชนะ และ COSTE เข้ามาใช้ในโรงแรมและวิลล่า Samui Extra plus  ทำให้ทางผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการติดตามเฝ้าระวังอาการของนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว

 

ในกรณีนักท่องเที่ยวไม่ส่งผลการตรวจวัดอุณหภูมิตามที่กำหนด ทาง COVID MANAGER และ อสร. ประจำโรงแรมจะเป็นผู้ติดตามการส่งข้อมูลต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 4 การสอบสวนโรค กรณีพบเชื้อในนักท่องเที่ยวการสอบสวนโรคในกรณีนี้จะใช้การติดตามผ่าน QR code หมอชนะประจำตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถดูการเดินทางย้อนหลังได้ และสามารถทราบถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในแต่ละจุดได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งเป็นผลดีสำหรับการสอบสวนโรคและการควบคุมโรค

 

ขั้นตอนที่ 5 การรักษากรณีพบเชื้อ เมื่อผลการ swab เป็นบวก ทาง COVID MANAGER จะโทรแจ้งนักท่องเที่ยวให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว และรอรถ รพ.เกาะสมุย มารับเข้าทำการทำการรักษา ส่วนในกรณีที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ทำการกักตัวพร้อมส่งตรวจตัวอย่างเชื้อต่อไป

สมุยพลัส

 

เงื่อนไขนักท่องเที่ยวคนไทยหรือผู้ที่พำนักในประเทศไทยนั้นที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวสมุย

 

สำหรับคนไทยและต่างชาติที่พำนักในประเทศนั้น สามารถเดินทางมาเที่ยวสมุยได้  โดยถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม-สีแดง ต้องเป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และโชว์ผลตรวจโควิดRT-PCR ไม่ติดเชื้อโควิด จึงสามารถมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว  ไม่เช่นนั้นถ้าเดินทางเข้ามายังต้องกักตัว 14 วัน 

 

โดยจะพักเป็นจำนวนกี่วันก็ได้  สามารถเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus ทั้งนี้ปัจจุบัน ผู้ประกอบการบนเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพงัน ได้รับเครื่องหมาย SHA Plus รวม 160 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

 

ติดตามมาตรการการเข้าและออกเกาะสมุยได้จากเฟสบุคแฟนเพจ : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย คลิ๊ก  และค้นหาสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่คลิ๊ก 
 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง