svasdssvasds

คต. แจงทบทวนประกาศนำเข้าปลาป่น ไม่ได้เอื้อประโยชน์ใคร

17 มี.ค. 2564 เวลา 5:16 น.

คต.เผยการทบทวนประกาศนำเข้าปลาป่น ต้องฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เตรียมแจงสมาคมประมงไม่ได้เอื้อประโยชน์ใคร ระบุทำตามกระบวนการปกติและต้องมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

นายกีรติ  รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.)เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ทบทวนกฎหมาย/ประกาศ/ ระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้มีการใช้บังคับกฎหมายซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการขออนุญาต และ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 บัญญัติว่า “ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อำนาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น แทนการอนุญาตหรือไม่ ........”

 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 72) พ.ศ.2533 กำหนดให้ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2533 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 31 ปีแล้ว จึงต้องมีการพิจารณาทบทวน ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ ได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องยื่นขออนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ก่อนนำเข้า คต.จึงต้องพิจารณาทบทวนประกาศนำเข้าปลาป่นข้างต้น

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการพิจารณาทบทวนคือต้องส่งแบบสอบถามเพื่อขอความเห็นเบื้องต้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อได้ข้อมูลความเห็นแล้วจึงมาประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป ยกร่างประกาศ จัดทำประชาพิจารณ์แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และ คต.ได้จัดส่งแบบสอบถามเพื่อพิจารณาทบทวน ประกาศนำเข้าปลาป่นให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมสมาพันธ์ขาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อสอบถามความเห็นเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป หากสมาคมแจ้งความเห็นในแบบสอบถามว่าไม่เห็นด้วยในการทบทวนประกาศ คต. ก็จะไม่ทบทวนประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ คต. จะส่งผู้แทนชี้แจงสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย

 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้นับจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ โดย คต. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการทบทวนประกาศนำเข้าส่งออกแล้ว 7 ฉบับ เช่น ยางรถยนต์ใหม่ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น และกำลังเสนอคณะรัฐมนตรีอีกประมาณ 10 ฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ฉะ “พาณิชย์” เอื้อเจ้าสัวนำเข้า “ปลาป่น” เสรี

ปลาป่นโวยลดภาษีนำเข้าขย่มประมงเจ๊ง

'ซีพีเอฟ' ยันซื้อปลาป่นถูกกฎหมาย

ปลาป่นไทย ป่วน ! จีน-เวียดนามลดซื้อ ทำราคาตํ่าสุดรอบ 7 ปี

CPF ลุยเพิ่ม 5 คู่ค้า! มาตรฐาน "ปลาป่น" โลก พร้อมรุกต่อยอดในเวียดนาม-ปินส์-อินเดีย

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด