svasdssvasds

อัพเดท “โรคพิษสุนัขบ้า” ลดลงต่อเนื่อง

03 มี.ค. 2564 เวลา 6:25 น. 633

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลฯ “โรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เผยคืบหน้า ลดลงต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ภายใต้กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2564  เผยว่า "  "กรมปศุสัตว์" ร่วมดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ได้นำเสนอสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการดำเนินงานอย่างเข้มงวดบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน พบว่าตั้งแต่ปี 2561 - 2564 สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

1. การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด มีพื้นที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง ในปี 2562-2563 ใน 25 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชุมพร พังงา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

 

มีพื้นที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ในปี 2563 ใน 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ ชัยภูมิ ยโสธร มหาสารคาม มุกดาหาร เลย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมายเพิ่มและรักษาสภาพพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้มากขึ้น


 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เชิงพื้นที่ 4 ปี

 

2. แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขแมว โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

โดยการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป โดยดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรค มีตัวชี้วัดคือพบอัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2568 และจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ 80

สรุปพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


3. การเพิ่มเป้าหมายการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ทำหมันสุนัขและแมว และรณรงค์การเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ร่วมกันบูรณาการทำงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามพระปณิธานฯ
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด