MOU 10 มหาวิทยาลัยดัง สอน “จรรยาบรรณ” คนโฆษณา

19 ก.พ. 2564 | 22:37 น.

สมาคมโฆษณา ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยดัง พัฒนาหลักสูตรผลิตสื่อ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

โดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมาคมโฆษณา MOU 10 มหาวิทยาลัยดัง

วัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหรือจัดอบรมให้เกิดแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยการจัดทำ “จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รับเอาแนวปฏิบัติจากหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุงปี 2018” ฉบับปรับปรุงล่าสุดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของหอการค้านานาชาติ และได้รับการรับรองเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้ว

จากนี้ต่อไปเชื่อว่าจะเห็นการนำจรรยาบรรณโฆษณาชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติหรือต่อยอดการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดชิ้นงานโฆษณาที่นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแล้วต้องมีจรรยาบรรณที่ดีด้วย

รติ พันธุ์ทวี

สำหรับภาคการศึกษานั้นเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ เป็นจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งที่เราต้องช่วยกันปูพื้นวางรากฐานการเรียนการสอนที่ดีเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้เยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นคนโฆษณาที่ดีในวันข้างหน้า

อนึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้เป็นผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากโครงการการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมมาแล้วหลายครั้ง

ได้แก่ การจัดอบรมนักวิชาชีพโฆษณาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อโฆษณา ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 4 ภูมิภาค, การจัดอบรมใหญ่ในกรุงเทพมหานครในงาน #Savebrands โฆษณาอย่างไรให้แบรนด์รอด รวมทั้งการกำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ

สมาคมโฆษณา MOU 10 มหาวิทยาลัยดัง

โดยร่วมกันระดมสมองหาแนวทางขับเคลื่อนการผลิตสื่อโฆษณาบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือที่สำคัญในการขยายผลต่อในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาให้เข้าไปสอดแทรกในหลักสูตรของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตสื่อโฆษณามีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :