svasdssvasds

หอการค้าฯ ถก ขนส่งฯ เสนอ5 แนวทาง

20 ธ.ค. 2562 เวลา 9:29 น.

หอการค้าไทย หารือร่วม กรมการขนส่งทางบก  เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รือร่วมหารือกับนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อผลักดันข้อเสนอภาคเอกชนต่อการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 1.การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผ่านด่านพรมแดนสำคัญ เช่น ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ และด่านสุไหงโกลก เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ การค้า และ การท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นในฝั่งไทย    2.แนวทางส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการใช้รถไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจราจร เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยให้มีกฎและระเบียบที่ถูกต้องรองรับ  3.ข้อเสนอการจดทะเบียนรถโดยสารแบบนอนระหว่างภาค เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว รวมทั้ง ช่วยส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว และ การกระจายรายได้สู่เมืองรอง

หอการค้าฯ ถก ขนส่งฯ เสนอ5 แนวทาง

4.การเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ภายใต้ กรอบความตกลงที่สำคัญ เช่น กรอบความตกลง GMS เพื่อขยายโอกาสการประกอบการขนส่งอย่างเหมาะสมและทั่วถึง รวมไปถึง ข้อสนับสนุนจากภาคเอกชน ต่อ การยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพรถ การอบรมเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ที่จะเน้น Safety Driving Mindset มากขึ้น ตลอดจนและ5.แนวทางการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยทางถนนของกรมฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนทั้งของรถขนส่งและรถโดยสารและลดอุบัติเหตุของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี   

แนวทางการพิจารณาระเบียบเพื่อรองรับการจดทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในงานเกษตรกรรม สำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรไทย สามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

หอการค้าฯ ถก ขนส่งฯ เสนอ5 แนวทาง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้รับข้อเสนอต่างๆของภาคเอกชน เพื่อพิจารณาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยข้อเสนอส่วนใหญ่ กรมฯ เห็นด้วยและจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เชิญชวนภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชายแดน เช่น ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย และ ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นต้น เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการกระจายสินค้าและบริการให้มีความสะดวก โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด