svasdssvasds

'อดิศร'แจงข่าวประมงโวย!!ปลา-หมึกเทศทะลักทุบราคาดิ่งเหว

12 มิ.ย. 2562 เวลา 5:40 น. 2.0k

กรมประมงโต้สมาคมการประมง หลังจัดระเบียบไอยูยูขั้นตอนยุ่งยาก ทำให้ผู้ส่งออกนำเข้าสัตว์น้ำติดร่างแหใบเหลือง-ใบแดงเข้าประเทศทำให้แย่งส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศทุบราคาดิ่งเหว อ้างนำเข้าเพียง 0.6% น้อยมาก

 

'อดิศร'แจงข่าวประมงโวย!!ปลา-หมึกเทศทะลักทุบราคาดิ่งเหว

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า การออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิรูปการประมงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการประมงของไทย โดยทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องต้องมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต  ซึ่งในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การที่ชาวประมงและผู้ประกอบการต้องมีการจัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าตั้งแต่จับสัตว์น้ำจนถึงส่งออก เพื่อให้ผู้ซื้อปลายทางมั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านั้นมีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ เพื่อลดภาระผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับ กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าประมง (FSW) ซึ่งผู้ส่งออกเพียงแค่ระบุเฉพาะเลขที่หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marines Catch Purchasing Document : MCPD)

'อดิศร'แจงข่าวประมงโวย!!ปลา-หมึกเทศทะลักทุบราคาดิ่งเหว

หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ำของวัตถุดิบที่มีการซื้อและนำมาผลิต โดยหมายเลขดังกล่าวจะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้ารุ่นนี้ผลิตมาจากวัตถุดิบที่ได้มาจากการจับของเรือประมงลำไหน จับที่ไหน /เมื่อไหร่ /มีแรงงานกี่คน /ชื่ออะไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคปลายทางว่าสินค้าสัตว์น้ำนั้นไม่มาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ภายใต้นโยบายที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของสินค้าประมงไทยที่ผู้ซื้อปลายทางมั่นใจและยังคงซื้อสินค้าไทย

'อดิศร'แจงข่าวประมงโวย!!ปลา-หมึกเทศทะลักทุบราคาดิ่งเหว

ภายใต้กรอบการค้าเสรี ทุกประเทศได้มีความพยายามร่วมกันในการที่จะอำนวยความสะดวกและลดเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดภาระในการนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นจำนวนมาก  ซึ่งกรมประมงได้มีการติดตามสถานการณ์การนำเข้าโดยตลอด พบว่าปริมาณสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในประเทศที่ได้จากการทำการประมงทะเลจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังติดปัญหา IUU อยู่นั้น จากข้อมูลการนำเข้าของด่านตรวจสัตว์น้ำกรมประมง พบว่ามีปริมาณการนำเข้าเพียง 9,000 ตัน/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตภายในประเทศถือได้ว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก เพียงร้อยละ0.6  

'อดิศร'แจงข่าวประมงโวย!!ปลา-หมึกเทศทะลักทุบราคาดิ่งเหว

แต่อย่างไรก็ตามกรมประมงก็ได้มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าเช่นเดียวกับมาตรการที่ไทยใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำในประเทศ  กล่าวคือผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสารที่รัฐบาลประเทศที่นำสินค้าเข้าออกให้เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ำที่นำเข้ามานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยต้องแสดงรายชื่อของเรือประมงที่ทำการจับสัตว์น้ำ เลขที่ใบอนุญาต วันที่ทำการประมง ตลอดจนน้ำหนักสัตว์น้ำที่จับได้ ของสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย โดยดำเนินการเฝ้าระวังสุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำที่นำเข้า ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  แต่อย่างไรก็ตาม กรมประมงจะได้ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

'อดิศร'แจงข่าวประมงโวย!!ปลา-หมึกเทศทะลักทุบราคาดิ่งเหว

ด้านนายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยการนำเข้าสัตว์น้ำสดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปพบว่าปี 2559 มีปริมาณ 1.47 ล้านตัน ปี 2560 ปริมาณ 1.44ล้านตันและปี 2561 มีปริมาณ 1.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 16% โดยสัตว์น้ำที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น แช่แข็งถึง 51% รองลงมาคือ กลุ่มปลาแ,มอน ปลาเทราค์ ปลาค็อด ปลาแมคเคอเรล คิดเป็น 8% รองลงมาเป็นกลุ่มปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง คือเป็น 8% ส่วนปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.) มีการนำเข้ารวม 0.52 ล้านตันเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.52%

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด