svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พพ. มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นำพลังงานทดแทนสร้าง ศก.

16 ตุลาคม 2561
พพ. ลุยโครงการระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามเป้าหมายครอบคลุม 76 จังหวัด

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้เร่งขยายผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมผ่านโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ซึ่งปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนหลายจังหวัดได้นำไปดำเนินการเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นที่ยอมรับของตลาดในและต่างประเทศ

แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยแนวทางโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน ที่ครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,663 ตำบล รวมถึง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมเกือบ 83,151 หมู่บ้านทั่วประเทศ ว่า นับเป็นความสำเร็จของการเข้าไปในแต่ละชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านพลังงาน


อบปลา

ทั้งนี้ พพ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านโคกป่าฝาง หมู่ที่ 3 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เป็นชุมชนเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พพ. ในการทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พาราโบลาโดม ที่สามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานในการอบแห้งปลา แปรรูป จากเดิมใช้การตากแห้งต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ 3 วัน และไม่ถูกสุขลักษณะ ขณะที่ การใช้พาราโบลาโดม ทำให้เวลาการอบแห้งเหลือเพียง 6-8 ชั่วโมง นอกจากถูกหลักอนามัยแล้ว ยังมีรสชาติที่ดีด้วย ซึ่งทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ทั้งปริมาณและราคาที่สูงอีกหลายเท่าตัว

นายพงศภัค อุณารักษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกป่าฝาง กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกป่าฝางได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พพ. ผ่านโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. มาดำเนินการก่อสร้างระบบการอบแห้งพาลาโบลาโดม ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำความร้อนเพื่ออบปลาแปรรูป พร้อมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการนำส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้ของชุมชนเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมที่เน้นจำหน่ายเพียงปลาสด ซึ่งมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

e-book-1-503x62