svasdssvasds

ครม.เคาะ “กฎหมายรีด Vat” อีคอมเมิร์ซต่างชาติ

17 ก.ค. 2561 เวลา 11:41 น. 599
- 17 ก.ค. 61 - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม. ว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการในต่างประเทศ ที่ทำการค้าขายสินค้าแบบอีคอมเมิร์ซ สินค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศมี 2 แบบ คือ 1.เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายสินค้าในประเทศไทย และ 2.เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม เช่น Google, Amazon

“กฎหมายนี้กำหนดว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าและเจ้าของแพลตฟอร์ม ต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและตั้งบริษัทตัวแทนในประเทศไทยเพื่อจ่าย Vat ในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลก็ทำแบบนี้ทั้งนั้น ซึ่ง ครม. วันนี้อนุมัติในหลักการ เพื่อพัฒนาต่อในเรื่องของรายละเอียด แต่กระทรวงการคลังยังมองว่าอาจจะมีปัญหาในการบังคับใช้กับบริษัทต่างประเทศยาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับทุกประเทศ หลังจากนี้ครม.จะส่งกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขต่อไป” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว 20180717031813

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

4. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณากำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศที่ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการในประเทศไทยต้องมาตั้งสถานประกอบการในประเทศไทยหรือมีตัวแทนในการประกอบกิจการในประเทศไทยต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ecommerce-Augment-blog

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. กำหนดวิธีการส่งหมายเรียกหรือหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสือซึ่งที่มีถึงบุคคลใดซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเสียภาษี

2. กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร และของเจ้าของแพลตฟอร์ม (Platform เจ้าของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์) และกำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

4. กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชำระภาษีของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร

5. กำหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีกำหนด