ทางยกระดับสาย 'ปทุมธานี-รังสิต-อ.องครักษ์' เพิ่มโครงข่ายถนนแก้จราจร - ลดอุบัติเหตุ

03 พ.ค. 2561 เวลา 11:17 น. 10.5k
ปทุม เมกะโปรเจ็กต์หมื่น ล้านบาทโครงการนี้ จะถูกกรมทางหลวง(ทล.)นํามาปัดฝุ่น ขายฝันหรือจะเป็นการหลอน ประชาชนในแนวเส้นทางอีกครั้งหรือไม่ เมื่อโลกออนไลน์ได้นําข้อมูลโครงการก่อสร้างทางยก ฃระดับช่วงเมืองเอก ปทุมธานี รังสิต นครนายก เผยแพร่อีกครั้ง ทั้งๆ ที่ช่วงก่อนนี้ทางหลวงได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชนแต่ปรากฏว่า ถูกต่อต้านและมูลค่าโครงการยังสูงถึง 1 หมื่นล้านบาทจนต้อง ชะลอโครงการมาตั้งแต่ปี 2556
4444 ปัจจุบันแนวเส้นทางนี้ พบว่ามีปริมาณการจราจรคับคั่งและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงใช้พื้นที่อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเพราะเมืองเติบโต มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจํานวนมาก ดังนั้นการออกแบบเพื่อพัฒนาและก่อสร้างทางหลวงโครงข่าย ทางหลวงเส้นทางนี้ จึงเป็นการแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุที่มีในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล ทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาให้ดําเนินงาน สํารวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตามแนวสายทางปทุมธานี-รังสิต อ.องครักษ์ ดังกล่าว
559999

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ กม.1+000 ในแนวทาง หลวงหมายเลข 3100 บริเวณโค้ง เมืองเอก ถึงคลองหนึ่ง กม.1+800 ในแนวทางหลวงหมายเลข 305 แนวเส้นทางจะเกาะไปตามแนว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งขนาน ไปกับทางหลวงหมายเลข 305 จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดโครงการ แยกอ.องครักษ์ จ.นครนายก บริเวณ กม.44+080 โดยตลอด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 47 กิโลเมตร ทั้งนี้ตามผลการศึกษา ในขณะนั้นปรากฏว่ามีมูลค่า ก่อสร้างกว่า 1 หมื่นล้านบาท ค่า เวนคืน 320 ล้านบาท มีความคุ้มทางเศรษฐกิจ (EIRR) 22.68%
แนวเส้นทางจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 2 อําเภอ 5 ตําบล อําเภอเมืองปทุมธานี (ตําบลบางพูน ตําบลหลักหก) อําเภอธัญบุรี ตําบลประชาธิปัตย์ ตําบลบึงยี่โถ ตําบลรังสิต ตําบล ลําผักกูด)
589488 โดยพัฒนาเป็นทางยก ระดับบนทางหลวงหมายเลข 305 (คลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งเหนือ) พร้อมทั้งปรับปรุงผิวจราจรระดับ ราบของทางหลวงหมายเลข 305เดิม ตลอดจนกําหนดจุดการ กลับรถและทางขึ้น-ลงเชื่อมต่อ กับทางยกระดับในจุดที่เหมาะสม ปัจจุบันช่วง รังสิต - คลอง 3 (กม. 5) เป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร เกาะกลางรูปแบบกําแพงคอนกรีต (Median Barrier) ช่วง คลอง 3 - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็น ทางขนาด 6 ช่องจราจรเกาะกลาง รูปแบบร่องน้ํา (Depressed Median) ช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-คลอง 6 เป็นทางขนาด 4 ช่อง จราจร เกาะกลางรูปแบบถมดิน ปลูกหญ้า (Raised Median) ช่วง คลอง 6-กม.16+700 (คลอง 7) เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร เกาะ กลางรูปแบบกําแพงคอนกรีต (Median Barrier)
7877 ดังนั้น หากก่อสร้างเสร็จ จะมีพื้นที่จราจรรวม 12 เลน แต่ คงต้องมีลุ้นกันอีกเฮือกว่า ท้ายที่สุดแล้วทางหลวงจะปัดฝุ่นเมกะโปรเจ็กต์โครงการนี้ มาพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ อีกทั้งหน่วยงานอื่น จะนําโครงการรถไฟโมโนเรลไป ดําเนินการแทนเพื่อให้เชื่อมโยง รถไฟสายสีแดงที่สถานีรังสิตไป ยังรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือที่ ลําลูกกา ทดแทนทางยกระดับนี้ หรือไม่เนื่องจากการเวนคืนจะ กระทบกับประชาชนจํานวนไม่ น้อยและยังลุ้นผลกระทบสิ่ง แวดล้อมที่หลายคนหวั่นว่าจะ กระทบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ได้ เร็วๆนี้คงมีคําตอบชัดเจน


.............................
เชกชั่นเศรษฐกิจมหภาค | หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3362 หน้า 17 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.2561
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว