ทอท.ผนึกตม.เร่งแก้ปัญหาออกวีซ่าที่สนามบินล่าช้า

29 ธ.ค. 2560 เวลา 4:18 น. 242
ทอท. ร่วมกับตม.เร่งแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออกวีซ่าที่ท่าอากาศยาน (Visa On Arrival : VOA) แก่ผู้โดยสาร เพื่อลดปัญหาความล่าช้าโดยจะทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ให้บริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
เผยว่าตามที่ได้มีข่าวความล่าช้าในการให้บริการออก VOA แก่ผู้โดยสารผ่านทางสื่อออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้นั้น ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)ให้บริการออก VOA แก่ผู้โดยสาร ได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว และมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น

nitinai

ซึ่งที่ผ่านมา ทอท.ได้มีการประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง( ตม.)อย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันวางแผนบริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสารที่ต้องการขอ VOA โดย ตม.ได้มีการเปิดช่องตรวจขาเข้าให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่ได้รับ VOA แล้วสามารถใช้บริการที่ช่องตรวจนี้ โดยไม่ต้องไปต่อคิวรวมกับผู้โดยสารปกติ นอกจากนี้ ทอท.ยังได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำข้อมูลและช่วยตรวจเอกสารการเดินทางเบื้องต้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจัดคิวและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เสากันคิวผู้โดยสาร (Fork Line), เก้าอี้พักคอย, โต๊ะและอุปกรณ์ในการกรอกเอกสาร ฯลฯ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว ทอท. มีแผนในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการออก VOA รวมทั้งจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรตารางการบิน ( Slot) ของสายการบินจากประเทศที่นิยมขอ VOA ไม่ให้ลงในเวลาใกล้เคียงกันหรือพร้อมกัน

supoom1

ทั้งนี้ จากการประสาน ตม.ทราบว่าการให้บริการออก VOA นั้น ใช้ขั้นตอนการคัดกรองตามกฎหมายเช่นเดียวกับการออกวีซ่าที่สถานทูตตามหลักความมั่นคง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 นาทีต่อคน และด้วยเวลาที่จำกัดของ ตม. จึงจำเป็นต้องเน้นมาตรการการคัดกรองอย่างละเอียด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการอาศัยโอกาสของกลุ่มขบวนการหรือมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย สำหรับกรณีเหตุความล่าช้าที่มีการกล่าวว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการรอคิวนั้น มีความเป็นไปได้จากสาเหตุผู้โดยสารสะสมในช่วงเที่ยวบินลงหนาแน่น ซึ่งนักท่องเที่ยว ที่นิยมขอ VOA มากที่สุดได้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย โดยที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทสภ.และท่าอากาศยาน ดอนเมืองมีผู้ขอ VOA สูงสุด เฉพาะที่ ทสภ.มีผู้ขอ VOA ประมาณ 6,000 - 7,000 คนต่อวัน ในส่วนค่าบริการออก VOA อัตรา 2,000.- บาทต่อคน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำหนด

ทอท.มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายค่านิยม ทอท. 5 ประการ ได้แก่ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ โดยสิ่งที่ ทอท.ให้ความสำคัญ คือ การร่วมใจในการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามมาตรฐานท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกต่อไป

e-book-1-503x62