svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บวร คือธรรมแห่งการพึ่งพา

28 กรกฎาคม 2564

คอลัมน์ทำมา ธรรมะ โดย ราชรามัญ

องค์ทะไลลามะ เคยปรารภยกย่องพระสงฆ์เถรวาทของไทยว่า เป็นผู้มีจิตเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยธรรมแห่งการพึ่งพาทั้งวัดบ้านและโรงเรียนที่เรียกว่า บวร ตลอดทั้งการนุ่งห่มจีวรเป็นระเบียบเรียบร้อย
 

เห็นได้ว่าเป็นคำปรารภที่อยู่พื้นฐานที่เป็นจริง เพราะพระสงฆ์ไทยนับแต่อดีตจวบปัจจุบันไม่เคยทอดทิ้งอุบาสกอุบาสิกา ไม่ว่าจะด้านการศึกษาหรือการสังคมสงเคราะห์ วัดพึ่งบ้าน บางโอกาสบ้านพึ่งวัด เป็นต้น
 

โดยเฉพาะในยามวิกฤตโรคระบาดโควิดเช่นนี้  การพึ่งพากันและกันจึงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด

พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ


วัดโตนด บางกรวย นนทบุรี โดยมีพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด พระนักเทศน์แสดงธรรม บรรยายธรรม ตามสถานศึกษา มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเคยได้รับรางวัลวัดดีเด่น ด้านสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์ภาค1 (กรุงเทพ, นนทบุรี,ปทุมธานีและสมุทรปราการ) 
ได้ก่อตั้งโครงการโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากในสถานการณ์ Covid-19  เพื่อนำอาหารแจกประชาชน ในพื้นที่บางกรวย บางโอกาสก็เป็นอาหารสด บางโอกาสเป็นอาหารแห้ง  ตลอดทั้งยาสามัญประจำบ้าน และ ยาสมุนไพร4สหายที่ขึ้นชื่อของทางวัดโตนด ประชาชนทั้งไกลใกล้ในบริเวณอำเภอบางกรวยได้รับการสงเคราะห์ จากโครงการนี้ตามวาระและเหตุปัจจัยอย่างทั่วถึง
 

"ความเมตตาธรรมค้ำจุนโลก" 
 

เป็นธรรมที่ท่านพระปลัดสุเชรษฐ์ยึดถือตลอดมา
 


"คนไทยต้องช่วยเหลือกันและกัน ทุกคนล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น วันหนึ่งอาตมาเห็นข่าวในหลวงกับเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทรงประกอบอาหารด้วยพระองค์เองเพื่อสำหรับพระราชทานบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชน  นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีแรงบันดาลใจ ปรารถนาทำอีกหลายสิ่งอย่าง โรงทานและโครงการต่างๆจึงเกิดขึ้นทันที อาตมาเน้นการบริหารแบบ ททท คือ ทำทันที  ไม่มีเดี๋ยว ไม่มีแต่" 
 

ในด้านความรู้ก็ส่งเสริมพระเณรศึกษาปริยัติธรรม สน้บสนุนประชาชนเรียนรู้ธรรม ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมอาชีพ ตลอดทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรด้วย 
 

บวร คือ การพึ่งพากันระหว่างวัด โรงเรียนบ้านหรือชุมชน ยิ่งในช่วงโรคโควิดระบาดแบบนี้ยิ่งต้องช่วยเหลือกันและกัน เกื้อกูลกันและกัน ห่วงใยซึ่งกัน เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน ไม่ควรแบ่ฝฝักแบ่งฝ่าย สามัคคีกัน สังคมก็จะบรรเทาลงด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจ แม้จะเป็นสังคมเล็กๆที่นี่แต่ทุกส่วนช่วยกันแบบนี้ ความกรุณาในหัวใจซึ่งกันและกันย่อมปรากฏ สืบไปตลอดกาล