svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ความสำคัญของ Digital Marketing ที่มีต่อ Soft Power

04 ธันวาคม 2565

ผู้นำวิสัยทัศน์ ธนภัทร ศรีบุญเรือง Corporate Communication Manager ของ IPG Mediabrands Thailand

Soft Power หรืออิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ เพลง แฟชั่นการแต่งกาย อาหาร รวมถึงศิลปะการต่อสู้ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันตามแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค โดย soft power เหล่านี้มักมีอิทธิพลต่อการลอกเลียนแบบพฤติกรรมหรือการดำรงชีวิตผ่านการรับรู้ (perception)

 

ซึ่ง Soft Power ในสมัยก่อนมักจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือโรงภาพยนตร์ แต่ในยุค disruptive technology ปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าและความหลากหลายทางเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ที่สร้างความดึงดูดและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok หรือ Twitter จึงทำให้การรับรู้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางมากกว่าในสมัยก่อน          

              

อีกทั้งในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ที่หันมาบริโภคสินค้าหรือบริการในรูปแบบออนไลน์กันมากขึ้น

              

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม soft power จึงได้หันมาใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้ในการทำ digital marketing กันเพิ่มมากขึ้น การสร้าง content สำหรับกลุ่มเป้าหมายในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่ม Gen Z จะต้องนำเสนอข้อมูลที่มีความครบถ้วนแต่กระชับ ควบคู่ไปกับความสนุกและความน่าสนใจ อันจะช่วยให้มุมมองและการเข้าถึงวัฒนธรรมของ Gen Z เป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าการรับรู้ผ่านหนังสือหรือตำรา   

ผู้นำวิสัยทัศน์               

การใช้องค์ประกอบทั้งภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ เสียงเพลง และการเล่าเรื่อง จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มการดึงดูดความสนใจและการส่งต่อในกลุ่ม  Gen Z ยกตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ชฎาหรือลูกชิ้นยืนกินของ Lisa ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงของ Milli

 

หรือปรากฏการณ์ทุเรียนของ Jackson Wang ที่เกิดขึ้นหลังจากการติดตามชมผลงานของศิลปิน แล้วเกิดการลอกเลียนแบบกันในวงกว้างจากการส่งต่อหรือการบอกเล่ากันปากต่อปาก (word-of-mouth) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุด

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า digital marketing มีผลต่อ soft power เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ การจดจำ และการลอกเลียนแบบทั้งในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ อันนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากอุปสงค์หรือความต้องการซื้อ (demand) ของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดอุปทานหรือความต้องการขาย (supply) ตามมา

 

นอกจากนี้ digital marketing ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงวัฒนธรรมได้อย่างง่ายและใกล้ชิดมากขึ้น เกิดมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อศิลปะความงามที่ประเทศเราได้สร้างสรรค์และอนุรักษ์ไว้ รวมถึงนำไปปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดความร่วมสมัยได้ในอนาคต

 

หน้า 15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,840 วันที่ 1 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565