ครม.รับทราบความคืบหน้าร่างก.ม.6 ฉบับ

23 January 2018


ครม.รับทราบความคืบหน้าร่างก.ม.6 ฉบับ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)(23มกราคม2561) ได้มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ได้แก่
1.ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....3.ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4.ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
6.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการสอบสวนการกระทำความผิดของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกระทำอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา