ฉะเชิงเทรา อนุญาต "ขายอาหารในห้าง" ซื้อกลับบ้านเท่านั้น 

06 เม.ย. 2563 เวลา 4:14 น. 614

วันที่ 6 เม.ย. 63 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนามในคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 20/2563 เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ระบุว่า ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

 

ให้จําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ขนาดใหญ่ได้ แต่ห้ามจัดให้มีที่นั่งรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่มภายในร้าน อนุญาตให้ จําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเพื่อนํากลับไปรับประทานภายนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้า ปลีกขนาดใหญ่ เท่านั้น

ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําที่อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คู่กรณีไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคําสั่งนี้ได้

 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานตามคําสั่งนี้ ให้ติดต่อสํานักงานจัดหางานจังหวัด ฉะเชิงเทราสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และสํานักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเป็นความผิดฐาน ขัดคําสั่งเจ้าพนักงานแห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับ ไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

และ/หรืออาจมีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ฉะเชิงเทรา อนุญาต "ขายอาหารในห้าง" ซื้อกลับบ้านเท่านั้น 

ฉะเชิงเทรา อนุญาต "ขายอาหารในห้าง" ซื้อกลับบ้านเท่านั้น 

แท็กที่เกี่ยวข้อง