แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 เช็ควิธีอุทธรณ์สิทธิ

11 พฤษภาคม 2566

ไปเลือกตั้งไม่ทันเวลา แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 สามารถเช็ควิธีอุทธรณ์สิทธิ ช่องทางลัดเข้าลิ้งค์การอุทธรณ์ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ รวมไว้ที่นี่แบบเข้าใจง่ายทุกประเด็น

วันเลือกตั้งใหญ่ 14 พฤษภาคม 2566 คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมตัวออกไปคูหาใช้สิทธิเลือกคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ แต่หากใครไปไม่ทัน หรือติดภารกิจ เจอเหตุการณ์เร่งด่วนที่ทำให้ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ได้มีช่องทางการให้อุทธรณ์ด้วย

ฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีการเดินทางไปใช้สิทธิไม่ได้ และเช็ควิธีอุทธรณ์สิทธิ รวมไว้ที่นี่แบบเข้าใจง่ายทุกประเด็น

 

ภาพประกอบข่าว แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

 

กรณีไหนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อนุโลมได้

กกต. กำหนดข้อมูลเหตุอันสมควรที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้ไว้ หรือพออนุโลมได้ดังนี้

 • ผู้มีธุรกิจจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ผู้ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อื่น ๆ

ช่องทางอุทธรณ์สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเสียสิทธิ กกต.ออกข้อแนะนำว่า ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ผ่าน 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 2. ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งทางอินเทอร์เน็ต

ลงทะเบียนอุทธรณ์สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งช่องทางการอุทธรณ์แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าไปลงทะเบียนอุทธรณ์สิทธิเลือกตั้งได้โดยผ่านช่องทางนี้ (คลิกที่นี่)

 

ภาพประกอบข่าว แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

ถ้าไม่อุทธรณ์ต้องเสียสิทธิอะไรบ้าง

หากใครไม่ไปเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทันเวลา และไม่ได้แจ้งเหตุฯ หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควรกฎหมายกําหนดให้เสีย 5 สิทธิ สรุปดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
 2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน
 4. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น