svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กกต.ประกาศกำหนดส่งบัญชีรายชื่อ-แคนดิเดตนายกฯ 4-7 เม.ย.นี้

23 มีนาคม 2566

กกต. กำหนดส่งบัญชีรายชื่อ-แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี พร้อมวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นวันที่ 4-7 เมษายนนี้

จากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ความว่า

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อ 84 และข้อ 109 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกประกาศ ดังนี้

1.กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง

2.กำหนดให้วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

3. กำหนดให้วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.00 นาฬิกา

เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร