เปิดวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

23 มีนาคม 2566

เลือกตั้ง 2566 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่ไหนบ้าง ตรวจสอบช่องทาง วิธีการพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ สรุปไว้ให้ครบที่นี่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ในส่วนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้น มีขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ รวมถึงสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรได้เช่นกัน 

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือ อะไร 

เป็นการอํานวยความสะดวกให้คนไทยที่พํานักอยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้มีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ได้โดยให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้คนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตามสถานที่และวิธีการ ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่กําหนด

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร 

ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้งในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชฑูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัวประชาชน

ยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง 

 • ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
 • ยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชฑูต
 • ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

กรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้งโดยสามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • ยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชฑูต
 • ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอน-วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง "ลงคะแนนล่วงหน้า" นอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่ประสงค์ยื่น คําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร สามารถดําเนินการยื่นคําขอ

 • ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th
 • ทางแอปพลิเคชัน Smart Vote

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลตามนี้

 • เลขประจําตัวประชาชน
 • ชื่อตัว ชื่อสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน
 • เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก)
 • สถานที่ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วิธีการลงทะเบียน

1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือก รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

2.ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่

กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว :

 • ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน
 • แล้วเลือกบันทึกข้อมูล

3.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

 • ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
 • หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล

4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง
แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

ไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ส.ส.2566

 

 20 มีนาคม 2566 

 • พระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้

21 มีนาคม 2566 

 • กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

27 มีนาคม -13 เมษายน 2566

 • วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต / นอกเขตเลือกตั้ง และ นอกราชอาณาจักร

 3-7 เมษายน 2566 

 • วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 4 - 7 เมษายน 2566 

 • วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

3 พฤษภาคม 2566

 • วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

7-13 และ 15-21 พฤษภาคม 2566

 • วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 พฤษภาคม 2566 

 • วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง
 • วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ 

14 พฤษภาคม 2566

 • วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร