ประธาน กสทช. ไฟเขียว 3 โฆษกร่วมประชุมวาระเลือกเลขาธิการ กสทช.

02 ตุลาคม 2566

ประธาน กสทช. ไฟเขียว 3 โฆษกเข้าร่วมประชุมบอร์ดครั้งแรก เผยมีวาระบรรจุประชุม แต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ล่าสุด “ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล” เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแบบเปิดเผย

วันนี้ 2 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการ กสทช. (บอร์ด กสทช.) ซึ่งมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน ซึ่งในวาระการประชุมบอร์ด กสทช. มีวาระที่น่าสนใจ คือ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องค้างการพิจารณา ซึ่งข้อที่ 4.39  คือวาระ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ซึ่งตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลแทน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการแทน กสทช. หนึ่งในตัวเต็ง เลขาธิการ กสทช. ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ถึง ที่ปรึกษาประจำ ประธาน กสทช. และ กสทช. เลขานุการ ประจำ ประธาน กสทช. และ กสทช. และ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ประธาน กสทช. และ กสทช. เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุม กสทช. ด้วย ประธาน กสทช. กำหนดให้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2566 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566  เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสายลม 1021 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

โดยที่ ประธาน กสทช. กำหนดให้การประชุม กสทช. เป็นการประชุมแบบเปิดเผยสำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าฟังการประชุม กสทช. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น

อนึ่ง ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ข้อ 10 กำหนดว่าผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญให้ เข้าร่วมการประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียง หรือ แสดงความคิดเห็นใดๆ เว้นแต่ประธาน กสทช. อนุญาตให้มี การชี้แจง ซึ่งจะได้รับอนุญาตจากประธาน กสทช. เป็นครั้งๆ เท่านั้น

 

ประธาน กสทช. ไฟเขียว 3 โฆษกประจำตัวเข้าร่วมประชุมวาระเลือกเลขาธิการฯ

 

อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆ นี้ ประธาน กสทช. ได้ออกคำสั่งแต่แต่งตั้งโฆษกประจำตัว ประธาน กสทช. พร้อมกันทีเดียว 3 คน ดังนี้

1.พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และบริหารงานสำนักงาน กสทช. รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านเทคโนโลยี ต่างประเทศ พัฒนาธุรกิจ และนโยบายภาครัฐ รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.พลเอก สิทธิชัย มากกุญชร ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านวาระการประชุมและการประชุม กสทช. รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.