svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผ่าสเปกสรรหาเลขาธิการ กสทช. หลัง “ประธานบอร์ด” ไฟเขียวคัดเลือก

18 มีนาคม 2566

ผ่าสเปกคุณสมบัติสรรหาเลขาธิการ กสทช. หลัง “ประธานบอร์ด” ไฟเขียวเร่งคัดเลือกออกประกาศกระบวนการสรรหาอย่างเป็นทางการ

ในที่สุดศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ออกประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ แม้จะมีเสียงคัดค้านจากบอร์ด กสทช. จำนวน 3 คน คือ

 • พลอกาศโท ดร.ธนพันธุ์  หร่ายเจิริญ (ด้านกิจการโทรคมนาคม)
 • ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (ด้านกิจการโทรทัศน์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย (ด้านเศรษฐศาสตร์)

คัดค้านไม่เห็นด้วยที่ประธานกรรมการ กสทช.คัดเลือกเลขาธิการ กสทช. ด้วยตนเองหากมีผู้สมัครเข้ามาตรงคุณสมบัติตามประกาศ ประธาน กสทช.จะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบอร์ด โดยไม่รอคณะกรรมการ กสทช.อีก 1 คน คือ นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อยู่ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ

 

ผ่าคุณสมบัติเลขาธิการ กสทช.

สำหรับผู้สมัครเลขาธิการ กสทช. ในประกาศดังกล่าวได้กำหนด คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้ง แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

 ลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ติดยาเสพติดให้โทษ
 •  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 •  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 •  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธาน กสทช.ออกประกาศสรรหาเลขาธิการ กสทช.

 • เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
 • เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปี ก่อนวันยื่นใบสมัคร
 •  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 •  เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่างรองหัวหน้าหน่วยงานหรือรองผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน หรือเทียบเท่าของหน่วยงานนั้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

 • วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับเกิน 2  วาระติดต่อกัน

การรับสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร (ตามแบบท้ายประกาศนี้)
 •  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นเลขาธิการข้อ "ประวัติ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการบริหารสำนักงาน กสทช.
 •  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นเลขาธิการข้อ "อนาคตของธุรกิจกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมไทย"
 •  คลิปวีดีโอ ไม่เกิน 10 นาที ในการแนะนำตัวเอง และความหมายของ “Transformation  Leadership)
 •  คลิปวีดีโอ ไม่เกิน 10นาที ในหัวข้อ "Digital Transformation ในองค์กร”

คลิกอ่านรายละเอียด