svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

 ดีดีเอส มั่นใจ เศรษฐกิจดิจิทัลไทยพุ่ง30% ของจีดีพีภายในปี 73

17 พฤศจิกายน 2564

 ดีอีเอส ชี้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอนาคตรุ่ง เติบโตต่อเนื่องฝ่าพิษโควิด คาดทะยานแตะ 30% ของจีดีพีประเทศได้ภายในปี 2573

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  เปิดเผยว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและ Data Economy ของไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้านสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยไทยได้ก้าวขึ้นจาก อันดับ 29 สู่อันดับที่ 22 โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช้สาย และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคม 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส

 

 

เช่น เครือข่าย 5G และผู้ใช้งาน 5G ของไทย ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับแถวหน้าของอาเซียน และอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งรัฐบาลไทยที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้ 5G เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับชาติของไทย และได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่าง ๆ ทั้งนโยบายคลื่นความถี่ และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

 ดีดีเอส มั่นใจ เศรษฐกิจดิจิทัลไทยพุ่ง30% ของจีดีพีภายในปี 73

นอกจากนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2561 เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยคิดเป็น 1% 7 ของจีดีพีประเทศ จากนั้นขยายตัวต่อเนื่อง โดยในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจดิจิทัลมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 10% ต่อปี ซึ่งถือเป็น 2.5 เท่าของอัตราการเติบโตของจีดีพีในประเทศ แม้เผชิญสถานการณ์โควิด–19 ที่ส่งผลให้จีดีพีโดยรวมของประเทศลดลง แต่เศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยยังคงมีความเคลื่อนไหว และเติบโตในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564 พบว่าอัตราการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางออนไลน์ของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นกว่า300% ขณะที่ ตลาดคลาวด์ของประเทศไทยซึ่งเพิ่มขึ้นราว 3 เท่าในช่วงปีที่ผ่านมา ก็ยังมีการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจดิจิทัลและสตาร์ทอัพของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นเกิดขึ้นถึง 3 รายด้วยกัน   อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจะเติบโต และมีสัดส่วนมากกว่า 20 %ของจีดีพีประเทศได้ และเชื่อว่าภายในปี 2573 หรือเร็วกว่านั้น เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจะพุ่งไปถึง 30% ของจีดีพี

“การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายและสัญญาณไร้สาย ให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง โดยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จะช่วยรับประกันและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งยังช่วยให้กลุ่ม SMEs และเกษตรกร สามารถพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าผ่านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคลาวด์

อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขสำหรับในพื้นที่ชนบท โดยการใช้ระบบการปรึกษาทางไกล จะช่วยให้คลินิกในพื้นที่สามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลกลาง เพื่อพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดความเสี่ยงการสัมผัสไวรัส”