ดีอีเอส เร่งคลอด พ.ร.ฏ.ควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัล

05 พฤศจิกายน 2564

ดีอีเอส เผย เร่งคลอด พ.ร.ฏ.ควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนื้อหาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....  หรือ พ.ร.ฎ.แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายแก่สาธารณชน หรือประชาชนที่ใช้บริการ

ล่าสุด 5 พ.ย.64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  กล่าวถึงวามคืบหน้า เรื่อง “พรฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” 

โดยระบุว่าในขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พรฏ. ฉบับนี้แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนื้อหาจากทาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการทำธุรกิจออนไลน์ มีการซื้อขาย มีการโอนเงิน ต้องมาจดแจ้งการประกอบธุรกิจ  และจะมีมาตรการกำกับดูแลที่ต้องปฏิบัติตามเช่น ลูกค้าที่มาใช้บริการต้องมีการพิสูจน์ตัวตน ยืนยันตัวตนทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย ระบบการจ่ายเงิน/การโอนเงินก็ต้องใช้ระบบการยืนยันตัวตน 2 ชั้น 

พรฎ. ฉบับนี้ จะเป็นกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้มีการออกหลักเกณฑ์ ออกระเบียบ ออกกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อกำกับดูแลธุรกิจออนไลน์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมด เพื่อไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงก่อให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน