กนอ.ปูพรมปลูกป่าดึงนิคมอุตฯทั่วประเทศ กักเก็บคาร์บอน

22 ส.ค. 2566 | 07:10 น.

ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 โดยที่ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างรับมาปฏิบัติเป็นนโยบาย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหนึ่งในองค์กรของภาครัฐที่เดินหน้าตอบรับนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยลดโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง
 
นายวีริศ อัมระปาล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระบุว่า ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกสู่สภาพแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์คืนสู่สังคม ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ กนอ. สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ อย่างพร้อมเพรียงกัน และเพื่อมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality และ Net Zero Emission อย่างแท้จริง
 
ล่าสุด กนอ.ได้สานต่อโครงการปลูกป่าต้นแบบ “Let’s Zero together” ปี 2 ปลูก เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนอากาศบริสุทธิ์สู่ชุมชน โดยปี 2565 กนอ.สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 202,885 tCO2e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบสาธารณูปโภคของ กนอ. การใช้ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิกก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ช่วงที่ 1 ประมาณ 9,607 ตัน คิดเป็นปริมาณคาร์บอนฯที่ลดได้ 480 tCO2e และการปลูกต้นไม้ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปีในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตอบโจทย์เป้าหมายประเทศ

สำหรับกิจกรรรมปลูกป่าชายเลนครั้งล่าสุด เป็นการปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 10,000 ต้น พื้นที่ 10 ไร่ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 27.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในด้านระบบนิเวศ ด้านชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสัตว์ทะเลให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

กนอ.ปูพรมปลูกป่าดึงนิคมอุตฯทั่วประเทศ กักเก็บคาร์บอน
 
นอกจากนี้ กนอ. ยังร่วมกับผู้พัฒนานิคมมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 14,000 ต้น ,กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ คอร์ปอเรชั่น ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 1,600 ต้น ,กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 600 ต้น กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 4,700 ต้น

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 400 ต้น นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 150 ต้น นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 150 ต้น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 99 ต้น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ มีจำนวนต้นไม้รวมกว่า 31,699 ต้น คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้ 263 tCO2e

นายวีริศ กล่าวอีกว่า กนอ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายลดคาร์บอนของไทย และได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้ได้ปีละ 500,000 กิโลกรัมคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) (หรือ 500 tCO2e)