กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่ "5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ"

09 ส.ค. 2566 | 11:05 น.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผนึกผู้บริหาร แถลงจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” โชว์ผลงานวิจัยเพียบ พร้อมดึงนักธุรกิจชั้นนำร่วมเสวนา "เอลนีโญ-ปุ๋ยเคมี" แจกคู่มือแนะเกษตรกรขายคาร์บอนเครดิต

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยถึง ที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ว่า “กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย สำหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาโดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

โดยกรมวิชาการเกษตรได้มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นส่วนช่วยให้ภาคการเกษตรไทยได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านงานวิจัยต่าง ๆ ที่จะ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงการการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการเกษตรไทยมาเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่เปรียบเหมือนคลังสมอง คลังปัญญาของงานเกษตร รวมถึงเป็นสารวัตรเกษตร ที่จะช่วยปกป้องและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อเกษตรกรและประชาชนไทย เนื่องในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ได้สถาปนาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชน เกษตรกร สถาบันเกษตรต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร และมีส่วนจัดแสดงผลงานวิจัยค้นคว้าที่ประสบความสำเร็จเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว ต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

งานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และ การก้าวไปในทศวรรษที่ 6” จะจัดขึ้นในวันที่ 19 –20 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯโดยภายในงานจะได้พบกับ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น และการเสวนาบนเวทีโดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจากนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงาน เวลา 14.30 น.

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

นอกจากนี้จะมีการเสวนา ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฎการณ์เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

สำหรับกิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.มีการเสวนา “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร/นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และ นางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA)

กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่  \"5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ\"

เวลา 16.00 น มีการเสวนา “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก: เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” โดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง นายสัญชัย ปุรณะชัยศิริ นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย นายจรินทร์ บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/doa.thaidoa