ครม.ไฟเขียว ธปท. คุมธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่ง ลดหนี้ครัวเรือน

07 มี.ค. 2566 | 08:58 น.

คลังเผย ครม.ไฟเขียว ธปท. คุมธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สกัดหนี้ครัวเรือน หลังพบมูลหนี้ลีสซิ่งพุ่ง 12.4% ของหนี้ครัวเรือน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดแนวทางกำกับดูแล ธุรกิจการให้เช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

โดยเป็นการให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว มียอดธุรกรรมสูงถึงร้อยละ 12.4 ของหนี้ครัวเรือน และมีแนวโน้มการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประมาณ 1 ใน 3 ของยอดธุรกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ ประกอบกับจำนวนเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ไม่ถูกหลอก ถูกบังคับ ถูกรบกวน หรือถูกเอาเปรียบ และได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อการตัดสินใจสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้วยราคาที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคก่อหนี้สินจนเกินตัว 

โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้ว เช่น สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายใต้ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จะไม่ทับซ้อนกับการกำกับดูแลธุรกรรมเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังคงมีอำนาจในการคุ้มครองผู้บริโภคและกำหนดสัญญามาตรฐานในเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยรัฐบาลจะดำเนินการตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป

“ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะช่วยยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น”