เปิดงบ-โครงการลงทุน "กฟผ." ภายใต้ผู้ว่าฯ-บอร์ดชุดใหม่

21 ก.พ. 2567 | 02:23 น.

เปิด"งบ-โครงการลงทุนกฟผ." ภายใต้ผู้ว่าฯ-บอร์ดชุดใหม่ หลัง ครม. มีมติอนุมัติเห็นชอบรายชื่อทั้ง 10 รายตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้วที่นี่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้คณะกรรมการ กฟผ. หรือบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่ทั้ง 10 รายเป็นที่เรียบร้อย จากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ 

โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานบอร์ด กฟผ. คนใหม่

ซึ่งภารกิจในลำดับต่อไปของบอร์ด กฟผ. คือการแต่งตั้งผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม่ แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าฯ กฟผ.คนเก่าที่ได้ครบวาระไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.2566

โดยบอร์ด กฟผ. จะเชิญนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งบอร์ดชุดที่ผ่านที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2566 
 

อย่างไรก็ดี บอร์ดทั้ง 10 รายจะต้องหารือกับนายเทพรัตน์ โดยเฉพาะหลักการเรื่องการทำงานซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงรับทราบนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เช่น การดำเนินการในเรื่องของการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (SO) ออกจาก กฟผ. เพื่อให้มาบริหารที่ดึงคนนอกเข้าร่วมเพื่อความเป็นกลาง รวมไปถึงสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (internal PPA) ของ กฟผ. ที่ไม่เกี่ยวกับเอกชนที่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

ส่อง "งบ-โครงการลงทุนกฟผ." ภายใต้ผู้ว่าฯ-บอร์ดชุดใหม่

นอกจากประเด็นเรื่องการแต่งตั้ง ผู้ว่าฯ กฟผ. แล้ว เรื่องที่ต้องจับตาในลำดับต่อไปคือ เรื่องงบลงทุนของ กฟผ. ที่ผู้ว่าฯ กฟผ. และบอร์ด กฟผ. จะต้องบริหารจัดการ

จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า งบประมาณของ กฟผ. ปี 2566 และ 2567 เป็นดังนี้

งบการเงินที่ยังไม่ได้รับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า ในปี 2566 กฟผ. มีรายได้ 798,126.14 ล้านบาท รายจ่าย 769,117.85 ล้านบาท กำไรสุทธิ 29,008.29 ล้านบาท นำส่งรายได้เข้ารัฐ 50% ของกำไร 17,142.00 ล้านบาท 

ส่วนในปี 2567 กฟผ. มีรายได้ 769,277.45 รายจ่าย 729,438.06 ล้านบาท กำไรสุทธิ 39,839.39 ล้านบาท นำส่งรายได้เข้ารัฐ 50% ของกำไร 28,386.00 ล้านบาท

ขณะที่ฐานะการเงิน ปี 2566 กฟผ.มีสินทรัพย์รวม 1,045,296.69 ล้านบาท และ 972,355.39 ล้านบาท ในปี 2567

ด้านหนี้สินรวม ในปี 2566 กฟผ.มีหนี้สินรวม 611,233.21 ล้านบาท และ 520,524.58 ล้านบาท ในปี 2567

ส่อง "งบ-โครงการลงทุนกฟผ." ภายใต้ผู้ว่าฯ-บอร์ดชุดใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของกฟผ.ในปี 2566 จำนวน 138,566.58 ล้านบาท และ 217,567.29 ในปี 2567

ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานของกฟผ.ในปี 2566 จำนวน 138,566.58 ล้านบาท และ 217,567.29 ล้านบาทในปี 2567

ขณะที่เงินสด ณ วันปลายงวดของกฟผ. ในปี 2566 อยู่ที่ 44,122.04 ล้านบาท และ 51,706.25 ล้านบาทในปี 2567

นอกจากนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ยังได้ตรวจสอบไปถึงขอ้มูลโครงการลงทุนที่รอบอร์ด กฟผ. ชุดใหม่อนุมัติด้วย พบว่าประกอบด้วย

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 

 • โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
 • โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12         
 • โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า                            
 • โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า                            
 • โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า        

แผนระยะยาวและอื่นๆ 

 • งานบำรุงรักษาตามวาระของโรงไฟฟ้า กฟผ. ระยะที่ 5  
 • งานปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 4 
 • งานปรับรุงสายส่งรองรับงานพัฒนาระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่ 
 • โครงการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญพลังงาน กฟผ. (EGAT Energy Excellence Center)
 • งานอพยพราษฎร 5 หมู่บ้านแม่เมาะ

แผนร่วมทุน

 • เงินลงทุนในบริษัทย่อย EGATI
 • เงินลงทุนในบริษัทอินพาวเวอร์
 • เงินลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย)