รู้จัก"ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่

03 ต.ค. 2566 | 02:12 น.

รู้จัก"ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ หลัง ครม. เศรษฐา1 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ต่อจากกุลิศ สมบัติศิริ ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย. 66 ระบุมีผล 1 ต.ค. 66

"ปลัดกระทรวงพลังงาน" คนใหม่ไม่พลิกโผ หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมได้มีมติแต่งตั้ง "นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ"  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ล่าสุดราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566

"ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปทำความรู้จักกับ "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ให้เพิ่มมากขึ้น

พลิกประวัติ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

 • ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509  ปัจจุบัน อายุ  57 ปี

ประวัติด้านการศึกษา 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน จาก George Washington University 
 • ปริญญาเอก ด้าน Energy Management and Policy จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

รู้จักประเสริฐ สินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 229/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Senior Executive Fellows ปี 2559, Harvard University, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การสัมมนา IOD National Director Conference 2021 หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
 • “How H & R as a specialty marketer and refiner with primarily Group I refinery technology
 • is planning to adapt to the changing refinery landscape” โดย Hansen and Rosenthal Group (H & R Group)
 • “กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • การบรรยายพิเศษ 2021 PTIT Special Lecture: “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมี “ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดิม ๆ”

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 2560 - 2563 : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
 • 2557 - 2560 : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)