svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ค่าไฟฟ้า ม.ค.-เม.ย. 66 กลุ่มเปราะบางจ่ายเพิ่มกี่บาทเช็คเลย

24 มกราคม 2566

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางจ่ายเพิ่มกี่บาทหลังรัฐเลิกอุ้ม ผู้ใช้ไฟเกิน 151-300 หน่วยต้องจ่ายเท่าไหร่ ผู้ใช้ 301-500 หน่วยจ่ายยังไง ฐานเศรษฐกิจมัดรวมไว้ให้แล้ว

มติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566 สำหรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่าเอฟที (Ft) ซึ่งเรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประมาณ 19.66 ล้านราย วงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • การใช้ไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่ 1-150 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย
  • การใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 151-300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย

หากลงลึกในรายละเอียดจะพบว่า ในความจริงแล้วมาตรการดังกล่าวน่าจะเป็นการปรับขึ้นค่าไฟในส่วนของกลุ่มเปราะบางมากกว่า

เช็คค่าไฟฟ้าม.ค.-เม.ย.2566 กลุ่มเปราะบางจ่ายเพิ่มกี่บาท

  • กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน จ่ายค่าไฟเท่าเดิม 3.79 บาท 
  • กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 151-300 หน่วยต่อเดือน จ่ายเพิ่มอีก 25 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิมที่จ่าย 3.79 บาทต่อหน่วย เป็น 4.04 บาทต่อหน่อย
  • กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 301-500 หน่วย ถูกยกเลิกส่วนลดค่าไฟ 15-75% จากเดิมต้องจ่าย 4.21 บาทต่อหน่วย ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย (ดูในอินโฟกราฟฟิก)

เปรียบเทียบค่าไฟกลุ่มเปราะบางจ่ายเพิ่มเท่าไหร่

แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ 3 จาก 4 แนวทางที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอ  ซึ่งประกอบด้วย 

  • ลดค่าไฟเช่นเดียวกับงวดตุลาคม-ธันวาคม2566 ใช้วงเงิน 9,700 ล้านบาท 
  • ช่วยกลุ่ม150หน่วยแรกเท่าเดิมและปรับปรุงกลุ่ม151-500หน่วย วงเงิน 8,000 ล้านบาท
  • ช่วยเฉพาะ300หน่วยแรก วงเงิน 7,500 ล้านบาท 
  • ช่วยครึ่งหนึ่งของกรณีศึกษา1 วงเงิน 4,800 ล้านบาท