ฟูจิตสึ แนะสูตรธุรกิจปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน

24 พ.ย. 2566 | 10:05 น.

ฟูจิตสึ ประเทศไทย แนะสูตรธุรกิจตอบโจทย์ความยั่งยืน ชู 3 แนวทาง ช่วยขับเคลื่อนองค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน

นางสาวกนกกมล เลาหบูรณะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า จากรายงาน “Our Common Future” ของสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2530 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ความยั่งยืน ได้อย่างชัดเจนว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปต้องลดลง”

ฟูจิตสึ แนะสูตรธุรกิจปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน

และจากรายงาน "Fujitsu Future Insights Global Sustainability Transformation Survey Report 2023" ได้ศึกษาแนวโน้มสำคัญในโลกและความเป็นจริงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainability Transformation (SX) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจตัดสินใจรวม 1,800 คน ใน 9 ประเทศทั่วโลก พบว่า ความยั่งยืน หรือ Sustainability เป็นหนึ่งใน 3 ประเด็นหลักของการบริหาร นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล   (Digitalization) และความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Experience)”

ความแตกต่างระหว่าง การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล (DX) และ การปรับเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน (SX) คืออะไร การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล (DX) เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยการผสานรวมระบบเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบออโตเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ และคลาวด์คอมพิวติ้ง เข้าไปใช้ในด้านต่างๆ ของการดำเนินงานและในโมเดลธุรกิจของบริษัท จุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลิตผล (Productivity) ความพึงพอใจของลูกค้า และทำให้เหนือคู่แข่งได้

ส่วนการปรับเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน (SX) มุ่งเน้นไปที่การนำวิธีการและหลักการที่ยั่งยืน มาผสมผสานร่วมกับด้านต่างๆ ในการดำเนินงาน วางกลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อตอบรับกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล รวมทั้ง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลัก คือ การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับความมั่นคง การอยู่รอดขององค์กร ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลกในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน (SX) มีความสำคัญกับธุรกิจหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นับเป็นหนึ่งในความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบาย แก้ไขด้านสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net zero  ในปี 2608 ดังนั้นหลายอุตสาหกรรมจะต้องปรับทิศทางธุรกิจให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ นับเป็นความกดดันอีกหนึ่งประการของทุกองค์กรในการรักษาฐานลูกค้า สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ ประหยัดต้นทุนมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ การค้าขายระดับโลกและมาตรฐาน ESG ต่างๆ เป็นอีกแรงกดดัน ทำให้แต่ละธุรกิจ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน รวมทั้ง การที่สหภาพยุโรปกำหนดให้แต่ละบริษัทรายงานเรื่องความยั่งยืนภายใต้ตัวชี้วัดด้าน ESG หรือนโยบายภาษีคาร์บอนที่มีผลบังคับใช้สำหรับสินค้านำเข้าที่ผลิตโดยการปล่อยคาร์บอนสูงเข้าไปยังสหภาพยุโรป

ในปัจจุบัน ความยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ การบริหารในเชิงกลยุทธ์ จากรายงาน Fujitsu Future Insights Global Sustainability Transformation Survey Report 2023 พบว่า 70% ของผู้ตอบคำถาม ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับ Digitization หรือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และ 68% ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าเหตุผลหลัก ที่ทำให้ความยั่งยืนมีความสำคัญเพิ่มขึ้น คือ 50% เพื่อมอบความพึงพอใจต่อลูกค้า 40% เพื่อตอบรับกับกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของรัฐ 38% เพื่อตอบรับต่อความคาดหวังจากนักลงทุนในการลงทุนด้าน ESG 36% เพื่อเพิ่มค่าของผลิตภัณฑ์ บริการ และแบรนด์ 30% เพื่อความพึงพอใจในค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 30% เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นพาร์ตเนอร์ในระบบนิเวศ 27% เพื่อการสร้างโอกาสใหม่ๆ เชิงธุรกิจ และ 25% เพื่อการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

 สูตรแห่งความสำเร็จเดียวในการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน คือ "การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร” + “การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล” = การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" หรือ "PX + DX  =  SX" โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถผลักดันได้ด้วยเทคโนโลยี เมื่อภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมใช้งาน ในการดำเนินธุรกิจ มีการลงทุน เพื่อ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร ทำให้เกิดสังคมการปฏิรูป โดยแต่ละองค์กร ควรผสานความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน เป็นสังคมที่ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน และเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างดี

ความยั่งยืนกำลังเป็นประเด็นที่ท้าทายของทุกองค์กรทั่วโลก การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความโปร่งใสในธุรกิจ จึงมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดังนั้น ความยั่งยืน จึงเป็นการร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรม ที่ทำให้องค์กร สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ โดยวัตถุประสงค์หลักของฟูจิตสึ คือ การทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้น โดยการสร้างความไว้วางใจในสังคมผ่านนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนโดยค่านิยมภายในองค์กร ได้แก่ ปณิธาน ความไว้วางใจ และความเห็นอกเห็นใจ  ฟูจิตสึได้พัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนต่อธุรกิจต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก การพัฒนาสังคมดิจิทัล และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน