svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประกาศปั้นเมืองโลว์คาร์บอน ชงครม.ฟื้นท่องเที่ยวเป็น “วาระแห่งชาติ”

09 มีนาคม 2566

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมชงครม. ประกาศให้การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวเป็น “วาระแห่งชาติ” และพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองโลว์คาร์บอน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบการประกาศให้การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวเป็น “วาระแห่งชาติ” และพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน ใน 3 เมืองนำร่อง ทั้งจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต

สำหรับแผนการประกาศให้การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวเป็น วาระแห่งชาติ นั้น กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมตั้งแต่ปี 2566-2570 แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านการพร้อมรับนักท่องเที่ยว : ระยะเวลา 2566-2567

เพื่อให้สอดคล้องความต้องการตลาดท่องเที่ยวโลกหลังโควิด และช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างทันท้วงที เน้นสร้างความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างเมืองไทยให้สะอาดถูกหลักอนามัย ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราบการทุจริตไม่เป็นธรรม

ด้านการพัฒนา : ระยะเวลา 2566-2568

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา ครอบคลุมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

ด้านการพลิกโฉม : ระยะเวลา 2566-2570 

เพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและคำนึงถึงความเท่าเทียม ผ่านการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบองค์รวมตลอดห่วงโซ่อุปทาน การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใช้โมเดล BCG เป็นเครื่องมือในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชน

ผลักกันเมืองท่องเที่ยวโลว์คาร์บอน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องหนึ่งที่สำคัญ และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ นั้นคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism) ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งของการพลิกโฉมประเทศในวาระแห่งชาติ โดยในปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กำลังจัดทำพื้นที่นำร่อง 3 แห่งทั่วประเทศ คือ พังงา กระบี่ และภูเก็ต

ทั้งนี้ในพื้นที่แรกที่จะผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน คือ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา ก่อนขยายไปพื้นที่เขาหลัก กะปง เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ ส่วนจุดที่สอง คือ การท่องเที่ยวสปา คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นน้ำพุเค็มที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ส่วนจุดสุดท้ายคือ จังหวัดภูเก็ต จะผลักดันเป็นเมืองสุขภาพ โดยมีงานใหญ่คือ การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028