svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กกพ.” งดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าชั่วคราว ลดค่าไฟปี 66 ช่วย ปชช.

10 พฤศจิกายน 2565

“กกพ.” งดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าชั่วคราว ลดค่าไฟปี 66 ช่วยประชาชน หลัง กพช. ไฟเขียวเห็นชอบตามที่นำเสนอ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบทบทวนการกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4) จากเดิมโดยเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในอัตรา 0.5 สตางค์ต่อหน่วย เป็น โดยเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 0.5 สตางค์ต่อหน่วย ตามที่ กกพ. เสนอ โดยมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นไปตามกรอบนโยบายตามที่ กพช. ให้ความเห็นชอบ และเป็นไปตามมติ กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 และ 12 ตุลาคม 2565 ที่ให้ทบทวนอัตราการนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) 

โดยเรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ในอัตรา 0 (ศูนย์) เป็นการชั่วคราว สำนักงาน กกพ. จะเร่งดำเนินการออกประกาศ เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (มาตรา 97(4)) 

 

และประกาศ เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (มาตรา 97(5)) ในอัตรา 0 (ศูนย์) และจัดให้มีให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน กกพ. ต่อไป 

“คาดว่าจากมาตรการงดเว้นการจัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเฉพาะในปี 2566 ที่แนวโน้มค่าไฟยังคงมีแนวโน้มสูงและแพงต่อเนื่องได้รวม 1,534.92 ล้านบาท โดยจะลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนลงเป็นจำนวน 0.0063 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีผลตั้งแต่มกราคม 2566 เป็นต้นไป”