"สมยศ" ทิ้งทวนสมาคมฟุตบอล ออกทีโออาร์ 100 ล้าน เนรมิตศูนย์ฝึกฯ 140 ไร่

03 ม.ค. 2567 | 10:18 น.

"พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง" ที่กำลังจะครบวาระในการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลฯ ได้ลงนามในประกาศ "ทีโออาร์" สร้างศูนย์ฝึกครบวงจร บนเนื้อที่ 140 ไร่ ใช้งบประมาณ 100 ล้าน จากฟีฟ่า

วันนี้ (3ธ.ค. 66) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่  002/2567 เรื่อง  ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Reference : TOR) การก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยวิธีคัดเลือก

ซึ่งท้ายประกาศดังกล่าวลงนามโดยพลตำรวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯคนปัจจุบัน ที่กำลังจะหมดวาระ และสมาคมฟุตบอลกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในเดือน ก.พ.2567

"สมยศ" ทิ้งทวนสมาคมฟุตบอล ออกทีโออาร์ 100 ล้าน เนรมิตศูนย์ฝึกฯ 140 ไร่

ฐานเศรษฐกิจ สรุปรายละเอียดจากประกาศดังกล่าว ที่ระบุว่าด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ จึงจะจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร เนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ 

โดยจะจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด และงานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงด้วยดี สมตามเจตนารมณ์ 

จึงได้ออกระเบียบเงื่อนไขและข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) เพื่อให้ผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องของสมาคมได้ใช้กำกับ ควบคุม ดูแล การก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบ ตามความต้องการของสมาคมและเป็นไปด้วยความโปร่งใส การก่อสร้าง จะใช้เงินงบประมาณจากการสนับสนุนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ทั้งนี้ จะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลที่สมบูรณ์ เหมาะแก่การพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทย

สำหรับงบประมาณโครงการดังกล่าว จำนวนเงิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 18 เดือน  นับแต่วันลงนามในสัญญา ซึ่งการทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างหรือข้อตกลง และเงื่อนไขค่าปรับ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ส่วนคุณสมบัติผู้เสนอราคา 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สมาคม ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางกรแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด
 
หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา จะมี 3 ส่วนคือ 1.การพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 2. การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และ 3. การพิจารณาข้อเสนอด้านราคา
                  
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่งชำระค่าจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้แก่ผู้รับจ้างเป็น 7 งวด 

ทั้งนี้ ประกาศระบุด้วยว่า ผู้ประสงค์จะรับเหมาก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ครบวงจร สามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงมายังสมาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ (ประกาศ  ณ  วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2567)

 

ที่มา : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์